HOME INDEX
IGAZ SZAVAKAT ADTAM NEKED, HOGY VÁLASZOLJ A KÉRDEZŐNEK


(A Szentlélek üzenetének folytatása IV.)
1998. június 22.

Jöjj, leányom ! ... Én vagyok benned a hatalom belső Forrása, akinek hozzád szóló édes dallamai minden nemzetben visszhangzanak. Nem írtam-e tele neked, galambom, ezernyi oldalt szeretettel, tanáccsal és tudással, hogy képes légy kifejteni az igazságot ennek az elszegényedett nemzedéknek? Nem adtam-e neked, menyasszonyom, igaz szavakat, hogy válaszolj a téged kérdezőnek? Az én világosságomban fürödve, belőlem lélegzel. Bennem élsz és soha nem szűnsz meg létezni. Mert az én fenségességem átjárja a Földet és a mennyet és mindazt, ami benne van.
  Az én kegyelemmel teljes szájamból gazdagság és tisztesség árad, és gazdaggá teszem vele azokat, akik szeretnek engem. Gazdaggá tesszük őket, hogy megismerjenek minket mint Háromságost és a lényeg egységében mégis Egyet. Mennyei valóságokra tanítjuk őket gyengéden, és felemeljük lelküket, hogy csak a mennyei igazságokkal foglalkozzanak.
  Én teremtettem legbensőbb lényedet és alkottalak meg anyád méhében. És míg a gyönyörűségtől mámorosan nap mint nap figyeltem, miként formálódnak csontjaid a rejtekben fejlődve, már akkor megünnepeltem eljegyzésünket. Mondom neked, ha azt látnám, hogy lelked arra vágyakozik és szomjazik, hogy megismerjen engem, aki születésedtől kezdve várva vártam, hogy birtokba vegyelek és eljegyezzelek, első hívásodra hozzád repülnék és megjelölnélek menyegzős ünnepünk égi jeleként tüzes keresztségi csókommal a homlokodon. Majd megkoronáználak, kedvesem, a legillatosabb virágokból font koszorúval, melyeknek szirmai erényeket jelképeznek. Én vagyok a kapu, melyen át az erényes ember belép. És miként szavam megígérte, újból életre keltem szeretetedet az Evangélium iránt, hogy az első apostolokhoz hasonló lelkesedéssel hirdesd a béke Evangéliumát. És bárhova mész, az én illatomat hagyod magad mögött egymás után megillatosítva a nemzeteket, mert mindig veled leszek. Megadom a kiváltságot, hogy ne csak az irántunk való szeretetben növekedj, hanem a testvéreid iránti szeretetben is, és ezt a zsoltárt énekeld nekünk:

"Nézzétek, milyen kedves és jó,
ha egyetértésben élnek a testvérek!"
(Zs l33,l.)

 Én leszek személyes Segítőd, a Társad, a családod, fivéred és nővéred. Én leszek hordozód. 1 Én leszek a te amened az Amenhez és az Egy Istenhez szóló éneked, aki most himnuszt ír neked ... 2
  Felfedem előtted, menyasszonyom, amit test és vér nem tud felfedni: felfedem előtted szíved legbenső sarkát és Isten mélységes gondolatait. Jóságosan megmutatom kegyelmemet növekedvén benned, míg téged kisebbé teszlek. Felkel benned a hajnal, az éjszaka meg elenyészik. Én vagyok lelked Világossága, és mint a parúzia 3, szépségesen felragyogok benned. Angyalaimmal és szentjeimmel együtt felavatom az isteni szeretetnek veled való egységét. Megünnepeljük eljegyzésünket ... Bennem szabadságnak fogsz örvendeni. Lelked nélkülem rab marad, és az ördög kelepcéjébe esik, aki bebörtönöz téged.
  Ezért ne tekints senki másra, szerelmem, csak háromszorosan Szent Istenedre! A Földön senki másban ne leld gyönyörűségedet, csak bennem, aki forrásaiból élettel táplál téged. Senki másért ne epedj a Földön, csak a királyok Királyáért, az Elsőért és Utolsóért és az ő házáért!
  És te, Vassiliki, akinek kezére szálltam, és aki szeretete jeléül oly gyengéden és kedvesen szorított engem arcához mondván: "Megtaláltam őt, akit szívem szeret!" a kezedbe fogtál és arcodhoz szorítottál, nem akartál elengedni, de én is illatos ágyamra találtam, édes illatú kötelékre. 4
  Így szóltam: "Megadom neked szeretetem adományát." Akkor tiszta mirhacseppként csurogtak szavaim a füledbe és megnyitották, hogy halld kívánságomat.
  "Én vagyok a te életed. Mostantól kezdve hagyd, hogy én vezesselek a kegyelem által! Ajkad legyen olyan, mint a liliom, melyből tiszta mirha csordul. Ne add fel a küzdelmet, én veled leszek. Viseld Krisztus keresztjét, az legyen szerelmed, és én veled leszek. Higgy Istenben és dicsőítsd az Atya Nevét! Buzdítsd nemzedékedet, hogy ismerje meg az Atyát! Mondd meg nekik, hogy Ő szelíd Atya és vigasztaló Isten! Terjeszd az Ő tanítását, és én veled leszek. Mondd meg e nemzedéknek, hogy Amen neve a legtisztább, legfinomabb illattal tölti be a világmindenséget! Légy olyan, mint a gazella, gyorsan szökellj át a szakadékokon, keresztezd a völgyeket Szavunkkal, és én veled leszek. Légy olyan, mint a liliom szándékaid tisztasága által! Önts tiszta mirhát az Egyházra, melyet Krisztus váltott meg saját Vérével! Hadd mondjuk majd egy napon: mily jó az illatod, jobb minden fűszernél!
  És én veled leszek, és továbbra is rád lehelek, én kertem, hogy mindenütt terjeszd édes illatod. Gyökerezz belém, és az én hatalmam erejével erősödj hitedben, hogy felfoghasd a szélességet és a hosszúságot, a magasságot és a mélységet, míg megismered a Fiú szeretetét, ami felette van minden ismeretnek és benne van Isten teljessége." Ezt mondtam neked ...
  És most, menyasszonyom, Krisztussal eljegyezve és Ővele felruházva, kimondhatatlan világosságommal felékesítve, mint belém ültetett isteni drágakő, végy bátorságot!
  Én, a te hűséges Társad, veled vagyok.
  A Magasságbelinek és mindenek Atyjának, mindenek Vőlegényének törékeny menyasszonya! Tartsd gondolataidat a mindenek Uralkodóján és az Ő ragyogásán! Szájadat az Övére helyezve táplálkozz közvetlenül az Ő szájából, hogy megkapd Szava nagyságát. Szavának folyása édesebb a nektárnál. Maradj Vőlegényed keblén, és fényes csillagként fogsz ragyogni a világban, mert az élet Szavát fogod felkínálni a világnak.
  A te futásodnak még nincs vége, kedvesem, de én veled vagyok. Bár tüzes nyilakkal fognak célba venni téged, mert tőlem kaptad Isten Szavát, légy bátor, mert én vagyok a te vérted. Továbbra is terjeszd édes illatodat minden nemzetben, de ne feledd, hogy én, az Úristen vagyok a te Szerelmesed, és hogy te, akit erre a célra teremtettem, az én menyasszonyom vagy, és most királyi házamhoz tartozol.
  Én vagyok a Fiú kinyilatkoztatása 5, és a Fiú az Atya kinyilatkoztatása. Tökéletes bölcsességünkben e nemzedékre és az eljövendőkre olyan kegyelmeket árasztunk, mint még sohasem a történelem folyamán. Az ő megmentésükre prófétákat támasztottam, hogy segítsenek megérteni és felfogni a mi isteni akaratunkat. Teljesen nekik adtalak, hogy ez ének által 6 figyelmeztesd őket és segítsd azt megértetni, bennünket megismertetni és rálépni a megmenekülés útjára, amelyen a kegyelmek sokasága van elrejtve. Most minden angyal és szent egy hangon énekli:

"Hálát adunk Neked,
ó Szent és imádandó Háromság,
Örök Bölcsesség,
hogy kimondhatatlan nagylelkűségedben megadtad
az egész világnak a remény és a szeretet énekét,
amely úgy van megírva,
hogy sokakat vezessen az örök üdvösségre.
Különleges kegyelemmel
olyan utat jelöltél számunkra,
amely a Te illatod édességével van meghintve
és zafírokkal kirakva,
hogy minden ember azt kövesse
és boldog pihenést találjon az örökkévalóságban.
És Te, isteni nagylelkűségedben
ezt a menedéket találtad
e nemzedék meggyógyítására.

Ó mindenség Tavasza,
szeretetre méltó Háromság,
együttesen imádandó Vőlegény!
Újból meglátogattad a Földet,
hogy bizalmasan szólj gyermekeidhez,
a kegyelmek árját öntsd rájuk
és világosan megismertesd magad velük.

Te, a fényességes Isten,
még a világ teremtése előtt
előre eltervezted ezt az ünnepet, a napot,
amikor meghívod kedvesed,
a teremtés minden gyermekét,
hogy segítségére légy
és eljegyezd Istenségeddel.

Azokon az ünnepnapokon
olyan bensőséges egységben leszel velük,
mintha királyi drágakő gyanánt
lennének beléd ültetve,
és a szívük belsejében
fogsz hozzájuk szólni.
Szíved gyengédségében előre láttad,
hogy ez az isteni egység csupa édesség lesz,
mert náluk fogsz időzni,
éppúgy jelen leszel életünkben még itt a Földön,
amint angyalaidra kiárasztod ragyogásodat.

Szóljon dicséret és hála
az imádandó Háromságnak,
mert megöntözte virágágyásait,
mert világosságát adta közel és távol.
Hálát adunk Neked, Istenünk
amikor elbeszéljük csodáidat.

Leszálltál királyi trónodról és
letetted királyi koronád.
Eljöttél az emberi törékenység mélyére,
hogy isteni szereteted bőségével
ékesítsd teremtésedet.
Majd iránta való szereteted mámorában
odaadtad Szentlelkedet,
hogy menyegzős szobádba,
nászágyadra vigye
és saját elhatározása szerint
egyesítse Veled őt.

Ó Szentséges Háromság,
szentek és angyalok Kincse!
Ha majd isteni szeretettel
felemeled teremtésedet, az így kiált Hozzád:
"Kyrie eleisson, Kyrie eleisson! ..."
Te viszont ezt súgod fülébe:

"Mivel megölelted a természefölöttiséget,
lelkileg életre keltél ölelésemben."
Te, az Életadó
és a felbecsülhetetlen adományok kiosztója,
gyengédségedben összehívtad a szegényt és a gazdagot
királyi asztalod köré
és királyi vendégségben részesítetted őket.
Dicsőség a Magasságbelinek,
a kimondhatatlan gyönyörűségek Forrásának,
a Kútnak, mely termékennyé teszi a kerteket!
Az élő víz,
a hűséges szeretet folyama árad Szívedből.
Emberiség Szerelmese, teremtésed Vőlegénye,
imádunk Téged és dicsérjük
háromszorosan Szent Nevedet!
Amen.

  Igen, Vassula, az egész menny örvendez, amiért jóságos alászállásunkban megkönyörültünk e nemzedéken. Krisztus mondta: "Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni". 7. Így lesz ...
  Ó boldog ivadék! 8Ha bennem lennél elvetve, a Paradicsom lenne aratásod. Ha bennem fejlődnél, bimbót hoznál, és tavaszi virágaid, mivel magában a Tavaszban virágoznának ki, megillatosítanák a Földet. A Föld pedig fűszeres illatodtól új életre kelve kimondaná első szavát: "Atyám!" - és megmenekülne.


Megnyerted Magadnak lázadó szívemet. Hűséges ragaszkodásodban és szeretetedben megfogtad tisztátalan kezemet, magadhoz és magadba vontál és új életet leheltél lelkembe. Keresztségi csókkal vetettél véget lázadásomnak. Ó lelkem egyetlen gyönyörűsége! Eleinte nem akartad megmutatni végtelen szeretetedet, amikor meglátogattál, mert szívem még túl kicsi volt befogadására. Őrizkedtél attól, hogy teljesen felfedd előttem szereteted forróságát, nehogy elmeneküljek emberi gyengeségemben. De később túláradó szeretetedben egybekeltél velem...
  Egybekeltél velem esendőségem és bűnöm ellenére. Teljesen egyesítettél háromságos Szentségeddel. Mind a mai napig zavarba hoz engem ez az adomány, amit saját elhatározásodból adtál egy ilyen méltatlan féregnek, mint én.

Ó lelkem napfénye, aki gyengéden
tejjel és mézzel tápláltál,
most itt vagy,
újból meglátogatod a Földet.
De a Föld újból bizalmatlan Hozzád
és nem üdvözöl Téged.

Kedvesem eljött a kertjébe,
fűszeres ágyásaihoz,
hogy legeltesse nyáját
és liliomot5 szedjen.

Kedvesem eljött, hogy hívja a nyáját,
és liliomot szedjen a mezőn,
mert a SZERETETEN kívül nincs másra gondja.
Eljött, hogy gyönyörűségére
leszedje liliomait.

Az isteni Bölcsesség meglátogatta a Földet
emlékeztetve övéit, hogy nincs más teológia,
mint Téged szemlélni
háromságos és mégis egy dicsőségedben.

Engedd meg ezért, kedves Vőlegényem,
hogy a Te rózsád legyek, ám tövisek nélkül,
Te pedig az én élő Vizem!
Az élő Vízben nem fonnyad el száram,
hanem életre kel és örökké él,
mert az Örök Istenbe merül.

Illatom áradatával kedveztem neked 9, és megengedtem, hogy szemléld Arcomat, mely rád ragyogott. 10 Nem, az én Szent Arcom sohasem tűnik el emlékezetedből.
  Fenségben, ragyogásban és az én Nevemben magasodom a Föld és a menny fölé, és ezen kívül semmi sem oly magasztos, ami fölemelné hozzám a lélekben szegényeket. Én őbennük mozgok, ők meg énbennem.
  Túláradó szeretetemben, amikor arra készítettelek fel, hogy hirdesd a szeretetet, bőséggel kínáltam neked ingyen adományokat, mert vonzanak, akik félnek engem . 11 és akik szeretetemre hagyatkoznak.
  Nem, én nem azért jövök, hogy büntetéssel sújtsalak, hanem hogy egybekeljek veled. Eljöttem mint Vőlegény, aki bőséges ajándékkal halmozza el jegyesét. Felékesítettelek isteni adományaimmal. Engem nem hat meg a szavak ékessége, csak a bűnbánó lélek. Nem arra tanít az Írás, hogy szeresd az erényt?
  Ha a szív egyszerűségében keresel és nem teszel próbára, akkor jóindulatomban lejövök a mennyből villámként a testedbe és a lámpásod leszek. Tanultad, hogy tested lámpása a szemed, és így is van, mert a beteg szem nem lát mást, mint sötétséget. Az egészséges szem világosan lát. Én vagyok e lámpás, és aki magában hordoz, az igaz erényt keresi, nem a bűnt. Én vagyok tested igazi lámpása, mely egész testedet megtölti országunk kincseivel és ragyogásával. E kincsek és e ragyogás nem más, mint az erények. Ahol világosság van, ott erény is van. Ahol sötétség van, ott bűn van.
  Ne ess tévedésbe és ne ragaszkodj e haldokló világhoz! Légy inkább hűséges hozzám, és szeretetben fogsz velem élni. Szeresd az erényt!
  Kezdetben, Vassula, azt kértem, hogy élj szentül és légy szent. Azt is tanácsoltam neked, hogy mélyen gyökerezz belém, hogy ne inogj meg a szélben, és semmilyen vihar ne törje le ágaidat. Akkor elég gyümölcsöd lesz ahhoz, hogy sok nemzedéket táplálj.
  Mondottam, ha hűséges maradsz hozzánk, különleges kegyelmeket adok, és így is tettem. Mint királyi ékkövet magamba ültettelek. Megszólítottalak. Felfrissítettelek és tápláltalak, hogy növekedj az erényekben. Erényeket adtam neked, szeretetet, türelmet, bölcsességet, tudást, erősséget és állhatatosságot. Krisztus felkínálta neked az ő türelmét és a remény kegyelmét. Hogy megerősödjön reményed, és egy napon jutalmat nyerjen a szentség, megtanítottalak arra, hogy szent türelemmel viseld el a rád mért próbatételeket. Emberi törékenységedben igyekeztél nekünk tetszeni.
  Így lehajoltunk és szeretettel fordultunk hozzád. A bölcsességet az egyszerű gyermekek kapják. Háromságos Szentségünkben rátaláltunk benned a szív egyszerűségére és arra oktattunk, hogy meg kell szerezned a bölcsességet, mi pedig segítünk neked. Megígértük segítségünket, hogy követni tudj minket és a mi élő oltárunk légy, amelyre tudásunkat helyezzük, hogy megérts és megismerj minket. Igyekeztél tetszésünkre lenni, és mi vigasztalásra leltünk benned.
  Én vagyok a Lélek, aki tanít és a mérsékletességet adja. Még jobban csillapítsd szikráidat, lélek! A mi közelségünk gazdagság a lelked számára. Igen, a mi királyi bölcsességünkhöz való közelséged nemcsak küldetésedben tesz állhatatossá téged, hanem abban is, hogy legyőzhetetlen szentségre juss. Mondottam, kedvesem, hogy szeresd az erényt. Fához hasonlítottalak, melynek sok ága, gazdag levélzete van, mert belém gyökereztél, a szeretet Forrásába. Ez a Forrás öntözött téged, hogy sok és sokféle gyümölcsöt teremj, az erények gyümölcseit. Azt mondom, hogy sokféle erényt, mert aki a szeretetbe gyökerezik, ami az első az erények között, az életet ad más erényeknek is. Nem mondja-e az Írás:

"A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny,
nem kérkedik, nem gőgösködik,
nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
nem örül a gonoszságnak,
de együtt örül az igazsággal,
mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel."
(l Kor l3, 4-7.)

Megadtam neked az erősség erényét, hogy megelőzze benned a többi erényt, mert előkészítettem lelkedet a ti időtök küzdelmére, amikor rosszra fordítják a jót.
  Kezdetben Krisztus és az Atya tanított általam téged, hogy elküldjünk, kedvesem, a bűn gonosz mélységeibe, ahol a vétket és a bűnt koronaként viselik azok, akik újból keresztre feszítik Krisztust. Értelmedbe öntött látomásokban megmutattuk neked, hogy el fogunk küldeni a viperák fészkébe, de a belénk vetett bizalommal és az erősség erényével el fogod viselni és ki fogsz tartani. Ezzel az erénnyel viselted el az igazságtalanságokat és a feléd lőtt mérgezett nyilakat.
  A mi Nevünkért nagy megpróbáltatásokat viseltél el, és nem tudtak megtörni azok, akik ellened voltak. Bár külsőd törékenynek látszik, bensődben erőssé tettelek annak bizonyságára, hogy valóban veled vagyok, és hogy erényed valóban az Igazságban gyökerezik.
  Ahogy mondottam, ha belém vagy gyökerezve, aki az isteni szeretet Forrása vagyok, elnyered a szeretet erényét, ami újabb erényeket hív életre. Sok erényt kap az, aki a kegyelem által támadt életre azért, hogy szeressen engem. És én osztok ki mindent, amit ti kaptok.
  Kezdetben megmondtuk neked, hogy nem lesz pihenésed, és időnként elviselhetetlenül szomorú leszel, látva egyes lelkek süketségét és konokságát. Értünk elviselt szenvedéseddel azonban bebizonyítottad türelmedet, ami a Forrásból, a szeretetből ered.
  Mindent elmozdítottam, ami utamban állt, hogy tágasabbá tegyem lakóhelyemet 12. Világosságom behatolt a sötétségbe, és az árnyékok olyanná lettek, mint a dél. Erőt adtam csontjaidba, és felvirágoztattalak jelenlétemmel.
  Légy erős és mutatkozz méltó jegyesemnek, te, aki egybekeltél az Igazsággal! Légy állhatatos és erős az erősség Lelkével, hogy továbbra is lelkesen és bátran tégy tanúságot az Igazság mellett! Ezzel az erénnyel, melyet kegyelmem által adok a vértanúknak, legyőzheted becsmérlőidet és azokat, akik nem szűnnek meg az én angyalom halálát kívánni. 13 Háromságos jelenlétünkben továbbra is úgy fogsz ragyogni, mint a Nap, és elküldünk téged minden nemzethez. Te a hosszú utazások fáradalmainak elviselésével igyekszel tetszésünkre lenni, hogy életre keltsd és megvédd az Egyházat.
  Mindazok, akik hűségesen védik az Egyházat és tanúságot tesznek mellette, számunkra olyanok, mint az élő fáklyák, mert szavuk világosságot visz a világ sötétségébe. Megadom nekik a harcosok szívét, hogy megvívják a hit és az igazságosság jó harcát és csatlakozzanak a ti időtök lelki küzdelmében Mihály és Ráfáel arkangyalaimhoz, akik rendkívül erősek, az igazságosság hatalmas harcosai és világosságomon keresztül megfigyelik az emberi magatartás minden megnyilvánulását.
  Őszinte ragaszkodásoddal és nagylelkűségeddel igyekeztél tetszésünkre lenni, ezért mi a kezünk árnyékába rejtünk és védelmünkbe veszünk.
  ÉN VAGYOK minden ember közvetítője.
  ÉN VAGYOK a ti jólétetek biztosítója.
  ÉN VAGYOK a keresztények egységének magasztos Forrása.
  ÉN VAGYOK az Atya és a Fiú felsőfokú egysége.
  ÉN VAGYOK a lélekben szegények kenete.
  ÉN VAGYOK bennetek a szüntelen imádság.
  ÉN VAGYOK a ti Vőlegényetek és örökös Társatok.
  Szeretett jegyesem, te most az én szájamból tanultad a kegyelem által kimondhatatlan módon azt, ami ránk vonatkozik. Arra tanítottalak, hogy Isten tudása rajtam keresztül háromságos tudást jelent az eretnekségek és hasonló tanok visszautasítására.
  Ó, Vassula! Akinek megengedted, hogy lényed belsejében gyökeret eresszen, az maga az Igazság. A lelkeket gyönyörűséges Paradicsommá változtatja, ahol sokféle fa található, melyek sokféle erényt jelképeznek. Ez a menny, ahol mi élünk.
  Mint vőlegény a menyasszonyának, most én is elénekeltem neked a szeretet énekét. Elénekeltem az isteni szeretet énekét, nehogy elfeledjétek, hogy ti a mi országunk örökösei vagytok. A Himnusz énekelte el ezt neked 14, hogy még itt a Földön megízleljétek irántatok való örökös jóságomat. A Vőlegény üdvözöl titeket: "Jöjjetek bűnbánó lélekkel és teljetek el velem! Jöjjetek mindnyájan, kik szomjasak vagytok! Enyém az élet vize és ingyen adom."
  Én, az emberiség Szerelmese, az Úristen, kérlek téged, Szentháromság leánya, hogy tedd az Atya és a Fiú hozzád szóló előző két énekét az én énekem mellé és nevezd művünket: a Vőlegény énekének!
  Isteni énekünkben sok példabeszéd van, melyek a mi háromságos és mégis egy jóságunktól valók, valamint szerelmetes tanítások vannak, hogy sok fa virágozzék és növekedjék általuk. De ami a terméketlen fákat illeti, eljövök az angyalok seregével, és télen gyökerestül kitépem őket. Így kétszeres haláluk lesz.
  Írjátok mindannyian szívetekbe ezt az alapvető igazságot: "Isten ismeri övéit, és megengedi, hogy közelébe jöjjenek." Mindez arra való, hogy eljussanak a velünk való isteni és bensőséges tökéletes egységre. Arra hivatottak, hogy átváltozzanak mibennünk és egyek legyenek velünk. A régi énjük már nem lesz többé, mert kimondhatatlan módon, ahogy szentjeimmel is mindenkor tettem, istenivé 15 teszem őket a mi egységünkben. Istenivé teszem mindazokat, akik egyek lesznek velem, és nem saját módjukon fognak beszélni, hanem ahogy én beszélek. Már nem a saját szemükkel fognak látni, hanem ahogy én látok mindent. Cselekedeteik az én cselekedeteim lesznek.
  Lelki eljegyzésed napján aranygyűrűt kaptál a legfinomabb aranyból annak jelképeként, hogy te is hordozni fogod a keresztet. 16 Ezért most újból felszólítalak, hogy viseld el türelemmel megpróbáltatásaidat! Szenteld nekünk idődet! És most jöjj, szeretett leányom, jöjj és pihenj meg bennünk!

Egyszerű és tiszta szívvel igyekezzünk megérteni a halhatatlan Istent! Igyekezzünk megérteni túláradó szeretetét abban az isteni egységben és meghittségben, amit Felsége kegyes volt nekünk felkínálni, és ezért teljesen hagyatkozzunk Rá!

Emberiség Szerelmese,
nagy leereszkedésedben
himnuszt énekeltél nekünk,
hogy felvidíts minket
. Miként a vőlegény,
aki lakodalmat készít menyasszonyának,
Te is királyi lakodalmat készítettél nekünk,
hogy mindannyian együtt ünnepeljük
házad jótékonyságát.
Inni adtál a gyönyörűség folyójából.
Igen, mert a Tiéd az élet forrása,
Uram, a Te világosságodnál meglátjuk a világosságot.

Mint a szarvasgím a folyó vizére,
úgy vágyik a lelkem utánad, Istenem!
Lelkem szomjazza az Istent,
az élet Istenét,
a remény Istenét,
a vigasztalás Istenét
. Mikor láthatom meg újból Isten Arcát?

Halott voltam bölcsesség híján.
Ki vagyok én, Kedvesem, hogy így törődsz velem?
Jó volt-e, Királyom, hogy rám vetetted tekinteted
és királyi ruhával, Szavaddal ékesítetted lelkemet,
vállalva a kockázatot,
hogy kedvemért lealacsonyítod művedet?

Szívem mondta:
"keresd az ő szent Arcát!"
És Te végtelen jóságodban
miként király a királynőnek
elismeréssel adóztál a legméltatlanabb léleknek,
megmutatkozván szépségedben,
megmutatva szent Arcodat nekem.

Lelkem védőbástyája, őrizz engem!
Hadd lelje örömét lelkem a Te édességedben!
Erőt adtál a gyenge kéznek,
megszólítottál és gyönyörűséges módon oktattál
felragyogtatva világosságodat
a sötétség és a mély árnyék felett.

Felséged szomorúsággal a szemedben
leszállott ide a sötétségbe,
hogy megszabadítsa a sötét világ rabszolgáját
és a síromhoz jöjjön.

Igen, romlott voltam, amint a világra jöttem.
Újszülöttként felhő függött felettem.
Azt hittem, hogy élek,
pedig nem léteztem,
míg el nem jöttél,
hogy életet lehelj belém.

Ahogy felnyitottam a szemem
és megpillantottam jelenlétedet,
szívem kinyílott, mint a virág,
és kertté változott mindaz,
ami bennem korhadt, száraz fa volt.
Boldog mosolyra derült arcom,
amint Megváltómat láttam magam mellett.
Ajkam örömkiáltást hallatott,
és beszívtam az élet leheletét.

Nagyok a műveid, Emmanuel,
felmérhetetlenek.
A csodáid, Emmanuel,
meghaladják képzeletünket.
És most szabad utat adok örömömnek,
így kiált gyönyörűséggel telt lelkem:

Többé nem nevezem "vőlegényemnek" a sírt,
amelyben feküdtem,
sem barátomnak, fivéremnek és nővéremnek,
az ott lévő férget.

Ma az Életet nevezem
"Vőlegényemnek,
Barátomnak, Fivéremnek és Nővéremnek".
Benned mirhát gyűjtök,
Belőled mézzel táplálkozom,
bor és tej az italom, mit Te adsz nekem.

És így térden állva imádkozom és
Hozzád könyörgök, gyűjtsd egybe virágaidat!
Hadd tudják meg, Szent Istenem,
hogy a Te társaságod
fényessége a léleknek
és végtelen gazdagság.
A Te társaságod lelkemnek mirhája,
és tiszta öröme.

Olyan vagyok, mint a gyermek,
boldog és bizakodó.
A Te erős karod itt lesz és megvéd,
ha valaki tüzet lehelne gyermekedre.
A gonoszság nem arathat diadalt a szeretet felett,
és Te ott vagy, ahol a szeretet ...

Sohasem leszek elhagyatott ...

Azt gondolod talán, kedvesem, hogy nem hatódott meg a Szívem? Ne hallgass a lármára, amit körülötted keltenek! Te Megváltód Szívébe vagy zárva. Benne van felüdülésed. Maradj bennem, nővérem, én tulajdonom! Nyisd ki a kezed!... 17 Virágcsokrot és rám hagyatkozásodat ajánlottad fel nekem, amikor felismerted méltatlanságodat. Felismerted, hogy én, aki az Út, az Igazság és az Élet vagyok, eljöttem sírodhoz és életre keltettelek. És mindazt a kegyelmet és adományt, amit adtam neked, egy érdemtelen léleknek adtam. Ismerj el mindent, ami jó, és végül tisztességben fogsz állni trónom előtt. Rostáld ki a jót a rossz közül! Az Ecclesia új életre kel, kedvesem. Megáldalak. Veled vagyok.


1  A különböző adományok továbbítója és kiosztója.
2 A Hűségesnek és Igaznak mondott Amen: Isten egyik neve.
3 Krisztus második eljövetele
4 Az l989. I. 29-i látomás, melyben a Szentlélek galamb alakjában repdesett az emberek fölött, akik feléje nyújtották kezüket, míg végül az én kezemre, az ujjamra szállt le, és én az arcomhoz szorítottam őt.
5 azt is hallottam, hogy képmása
6 az "Igaz élet Istenben" üzenet által
7 Jn 14,23
8 Mi vagyunk Isten ivadéka.
9 szent jelenlétével
10 Újból visszaemlékeztem isteni Arcára. Csak a Szentlélek erejével marad meg bennem emléke.
11 vö. Zs 147,11
12 a lelkemet
13 Tudtam, hogy a Szentlélek rám gondol.
14 Isten szavai olyanok mint a himnusz, úgy kell őt hallgatni, mint a himnuszt.
15 az isteni élet részeseivé
16 Jézus jegygyűrűt adott nekem, ami az l987. március 23-i fejezetben olvasható.
17 Jézus lehajtotta szépséges fejét, kegyesen megcsókolta jobb kezem tenyerét és gyengéd szeretete jeléül az arcához vonta. Majd leengedve kezemet megjelölte tenyeremet a kereszt jelével.
s

previous index next