HOME INDEX
ELÁRASZTOM ŐKET VILÁGOSSÁGGAL


Pünkösd vasárnap, 1998. június 7.

(A Szentlélek folytatja az 1998. április 22-én megkezdett üzenetét.)

Ó, Vassulám ... Én választottalak téged és nem vetettelek el, bár megszűntél létezni. És ugyanígy fogom megmutatni kimondhatatlan szeretetemet és isteni hatalmamat azoknak, akik készek fogadni engem.
1 Nem vetlek el benneteket, de értsétek meg, hogy irántatok való szeretetem milyen elnézővé tesz engem! E napokban az Atyával és a Fiúval együtt úgy szállunk le hozzátok, mint három tanú. Isten, az Atya, lélek. 2 Ő küld engem, az Igazság Lelkét 3hogy mindörökre veletek maradjak és a teljes Igazságra vezesselek titeket. Isten Igéje, a Világosság, a Megváltó, aki kezdettől fogva van, aki legközelebb áll az Atya Szívéhez, tanúságot tett és megismertette veletek az Atyát. Saját Vére árán vásárolt meg benneteket. Nem olvastátok, hogy Isten Igéje él és eleven, és éppúgy tanúságot tesz a Földön, miként én és az Atya?
  A Szent Isten, aki saját Vére árán váltotta meg Egyházát, a Vérével tesz tanúságot, és én, az Igazság Szentlelke, aki a teljes Igazságra vezetlek benneteket, vízzel teszek tanúságot. 4
  Mi vagyunk a három tanú az egyetlen Istenben . 5 Egy az akaratunk, egy a hatalmunk és egy az uralmunk. Teremtés, milyen képet alkottál rólam? Még mindig nem ismersz engem? ... Pedig én nem hagytam abba tanúságtételemet. Sohasem rejtőztem el ... 6

Ó kimondhatatlan, szépséges Világosság! Mily szelíden mosolyog a Te isteni szemed! Rám mosolyogtál, én meg Terád. Angyali kedvesség volt Arcodon, ó, Szent Istenem! Szeretetet és tisztaságot árasztó Szent Arcod egészen közel volt hozzám. Még nem merültem mély szemlélődésbe, amikor megleptél és megjelentél. "Bár Arca egészben véve imádandó volt, mégis a szeme vonta magára figyelmemet, félelemteljes tiszteletet és csodálatot keltve." Mint fénylő csillag, mint szelídséggel telt, átlátszó, türkiz tó, olyan volt szerető tekinteted, amint kimondhatatlan gyengédséggel a szemembe néztél. Mit mondhatok én, a szegény féreg?
  Isteni két szemed, Uram, olyan mint a liturgia, a szeretet óceánja. Paradicsom és emésztő tűz annak, aki érdemtelenül szemlélhette. ...

  Mily áldott vagy te, kinek fülét felnyitottam! A mi bölcsességünkben maradjanak egyenesek útjaid, hogy megtedd isteni akaratunkat! Számíts rám, kedves, mert annyi lelket fogok egyesíteni a mi Egységünkkel, amennyit csak lehetséges, és elárasztom őket világossággal, hogy elteljenek Háromságos Istenségünk teljességével. Jöjj és tanulj! Gondjaidban mindig veled vagyok. Én vagyok a te Vigasztalód. Ahol elkeseredés van, ott vigasztalok és gyógyítok. Én vagyok az Életadó. Megújítalak rád lehelt keresztségi csókommal. Megújítalak, hogy az Istennel szemben álló, természetes, emberi és világias hajlamaid, melyek a halálba vezetnek, átalakuljanak istenségemben és nemességemben és istenivé váljanak, olyanná legyenek, mint az angyaloké és a szenteké.
  Az isteni szeretet gyermeki egységére szeretnélek vinni benneteket az Atyával, a Fiúval és énvelem, hogy ti mibennünk éljetek, mi pedig bennetek.
  Átalakíthatom és megszabadíthatom bebörtönzött lelketeket, hogy csak a lelkiekről gondolkozzatok és beszéljetek. Ezért ne mondjátok: "A Sátán halált osztó keresztségi csókja megjelölt engem." Nem! Nem így lesz, ha most hozzám jöttök. Én vagyok a Sátán halálos csókjának ellenszere. Én vagyok a halál ellenszere ... Igaz, hogy nélkülem halott a testetek, de velem élő lesz. Bennem és általam Isten gyermekeivé lesztek. Ezért kell megengednetek, hogy uralkodjak a szívetekben és a Magasságbeli gyermekeivé tegyelek benneteket. A Szentírás mondja: "Boldogok a tisztaszívűek, ők meglátják Istent". 7
  Ahhoz, hogy meglássátok Istent és elfogadjátok Atyátoknak, meg kell születnetek kegyelemben tőlem, a Szentlélektől. Különben, hogyan látnátok Istent? Látta-e apját a gyermek, mielőtt megszületett? Amíg meg nem születik, nem látja meg apját. Így van ez, ha tőlem lelkileg megszülettek. A test az test, és a látása is testi. De aki a Szentlélektől születik, az megkapja Isten látásmódját, és képes lesz arra, hogy megértse Őt, elismerje és behatoljon mélységeibe.
  Ezért jöjj, lépj közelebb, igyekezz, és én a szárnyamra veszlek, hogy a felhők magasába repüljünk és elvigyünk örökbefogadó helyünkre, oda ahol szentjeink vannak, akiket mi, a háromszorosan Szent Isten kentünk fel. Talán nem tudtad, hogy neked is kijelölt helyed van közöttük?
  Bízzál ezért, jöjj hozzám, és téged, a lázadót becsületes emberré alakítalak, szentségre viszem lelkedet és a bűnnek nem lesz tovább hatalma feletted.
  A bűn benned a gonosz mester. Egyetlen pillanatra sem szabadna engedned, hogy úrrá legyen feletted!
  Én azonban, aki minden jónak Forrása vagyok, legyőzhetem gonosz mesteredet, a bűnt, mert az én törvényem, a jóság és az élet legyőzi gonosz hajlamaidat.
  Jöjj és találj rám a szív egyszerűségében, és kösd a szívedet hozzám! Ne bizalmatlansággal vagy a világias beszéd csillogásával jöjj! Ne önteltséggel, ne bűnnel vagy csalással jöjj, mert aki ily módon jön, nem ért meg és nem lát meg engem.
  De azok a lelkek, akik a bűnbánat és az ártatlanság világosságában járnak, nem lesznek megfosztva jelenlétemtől. Eljövök hozzájuk dicsőségemből, fényes világosságban az angyalok ezreivel, hogy meggyógyítsam őket. Megújítom és egyesítem lelküket az enyémmel, hogy megörököljék országomat. A test és a vér nem örökölheti országomat, mert ami mulandó, az nem örökölheti az örökkévalót.
  Majd, hogy megértessem veled, ki az egyetlen, Háromságos Isten, aki mégis egy a lényeg egységében, meggyógyítom bűnödet folyóként kiáradva rád, felfrissítve szárazságodat és meddőségedet. Senki sem méltó arra, hogy lássa az Istent. Valójában, ha lenne is tökéletes ember közöttetek, de nem volna benne tőlem való bölcsesség és világosság, semminek sem számítana. Isten mélysége olyan gazdagság, ami nem e világból való, és nem lehet nélkülem befogadni. Nélkülem lehetetlen behatolni Isten indítóokaiba vagy megérteni módszereit.
  De ha elismernél engem lelkedben, akkor behatolva értelmedbe átalakítanálak magamban, hogy valóban tetszésünkre légy. Csak ha rám hagyatkozol, akkor tudom átalakítani szándékaidat, hogy Krisztus szándékait birtokold, felismerd akaratunkat és tudd, mi a jó, mit akarunk mi, és mi a tökéletes tennivaló. Ezért ne engedd, hogy tested tiltakozzon!... 8.
  Bár úgy tűnik, hogy megközelíthetetlen, megérinthetetlen és teljesen láthatatlan vagyok a szem számára, megengedem, hogy tisztán láss engem. A bölcsesség szavait mondom, és mint barát a barátra, rád bízom titkaimat, egyet sem elrejtve előled. Eléd állok, és én, akinek nincs alakja, alakot öltök a lelkedben. 9
  Ó, Vassula, én az örök világosság teljes visszatükröződése vagyok és az egész teremtés hódol nagyszerűségemnek mint tiszta tükörnek. Itt most ily módon is megismerhetővé válok számodra, de megtartom természetfelettiségemet. 10 Az én tudásomat adom neked, és bár e természetfeletti világosság, amit beléd öntök, meghaladja befogadóképességedet, mégis felkínálom országunk minden kincsét, nemcsak a te lelked, hanem minden lélek felékesítésére. Én valóban ragyogóbb vagyok a Napnál és fényesebb minden csillagnál azok számára, akik szeretnek engem, és mivel mindenek felett állok, ragyogásommal mindent eltölthetek anélkül, hogy bármi határt szabna nekem. Ily módon árasztom világosságomat a lelkedbe, és mindent úgy rendezek benned, hogy jó legyen és te is visszatükrözd jóságomat és növekedj az erényekben.1 A Szentlélek most az egész világhoz szól.
2 vö. Jn 4,24; Szent Pál az 1 Kor l5,45 versében Jézusról, mint "éltető lélekről" beszél. Bibliai értelemben a "lélek" kifejezés nem annyira Isten természetét határozza meg, mint inkább életadó tevékenységét. Az Isten lélek, és Ő adja a lelket.
3 vö. Jn 14,16
4 Szent János evangéliumának 16,l1-13 versében Jézus így szól tanítványaihoz: "Még sok mondani valóm volna, nem vagytok rá azonban elég erősek. De amikor eljön Ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra". Tévedés lenne ezért a kinyilatkoztatás befejezettségéről beszélni és úgy tekinteni, mint régi igazságok gyűjteményét. Isten él és eleven. Továbbra is szüntelenül kinyilvánítja magát a Szentlélek által. A Szentlélek a keresztségben a víz által tesz tanúságot.
5 A lényeg egységében.
6  E pillanatban fénytől sugárzó Arcot láttam, szebbet, mint a legszebb angyalé. Alakot öltött az Alaktalan. A Szentlélek jelenése, aki végtelen szeretetében, meg nem érdemelt ajándékként meg akart mutatkozni egy olyan méltatlan személy előtt, mint én, örömre derítette szívemet. Valahányszor eszembe jut e látomás, felujjong a szívem. Nem halványul el emléke, a Szent Arc látomása örökre velem marad.
7 Mt 5,8
8  A test itt emberi lelket jelent.
9
10 E pillanatban újból megjelent előttem ugyanaz a látomás, a Szentlélek Arca kimondhatatlan fényárban.
11 Megjelenve megmutatta Szent Arcát nekem.

previous index next