HOME INDEX
MI JELENT NAGYOBB GAZDAGSÁGOT, MINT AZ IRGALMASSÁGNAK EZ A MŰVE?


1998. április 22.

Jézus l998. április 21-én előre jelezte az alábbi isteni üzenetet, melyet a Szentháromság harmadik isteni Személye, a Szentlélek adott nekem, aki isteni kegyelmével időnként megszólított, hogy írjam le. 1998. július 29-én fejeződött be. A Szentlélek szól:

Béke legyen veled! A következő üzenet az egyik legnemesebb a rólam szóló üzenetek között. Felfedem előtted most tartalmát az Egyház dicsőségére és javára, melyet Jézus saját Vére árán váltott meg. Szükséges, hogy kinyilvánítsam e gazdagságot testvéreiteknek, hogy ők is táplálkozzanak e kimeríthetetlen kincsből, mely bőségesen kiárad az Egyház megsegítésére.
  Fordítsd teljesen felém gondolataidat és figyelmedet! 1 . Engedd, hogy értelmedbe hatoljak és a megértés kifinomult világosságát adjam neked ahhoz a nemes üzenethez, melyet isteni módon fogok felfedni előtted!
  Leszállok jóindulatomban, és nemcsak hozzád szólok, hanem az egész emberiséghez, hogy a csodálatos Isten saját maga tárja tudását elétek. Íme a Vőlegény lép hozzátok, hogy átadja nektek az Élet szavait, melyek királyi bíborral ékesítenek benneteket. Ha kinyitod a szíved, szent kegyelmeket kapsz tőlem, melyek megerősítik lelkedet és a tökéletességre vezetnek téged.
  Akik az Élet szavait felkészületlenül és nem az igazságban fogadják, képtelenségnek fogják tartani, mert megszokták, hogy meddően éljenek és nem érinti meg őket. De azokra, akik a szív egyszerűségében keresik a Paradicsomot és nem tesznek próbára engem, kiárasztom világosságomat és sugaraimat. Megvilágosítom őket. Utat nyitok bennük és megtisztítom őket. És amikor remegve jönnek, hogy elszámoljanak tisztátalanságukkal és bűneikkel, felsóhajtanak majd, ahogy az újszülött sír fel életében először, és új életre születnek bennem. Megadják magukat a féltékeny Szeretetnek. Miután szentségben meghódítottam, éltető folyóként elárasztom őket.
  Nem marad nyom nélkül bennük éltető átvonulásom. Nem leszek olyan, mint a hajó, mely keresztültöri magát a háborgó hullámokon anélkül, hogy nyomot hagyna, és nem leszek olyan, mint a madár, mely elrepül és nem hagy bizonyítékot vagy jelet arról, hogy arra járt. Eljövök hozzájuk, egybekelek velük, és Krisztusba öltöztetem őket. Édenné változtatom lelküket, mert lámpásként fogják magukban hordozni Istent.
  Ez lesz a jel, melyet legyőzhetetlen szentségemben adok nekik. Bennük maradok, és vigyázok rájuk, magam ékesítem fel őket jegyesi ruhával. Megkoronázom őket istenségemmel, a ragyogó királyi koronával, a Szentháromság kezéből való szépséges diadémmal.
  Senki sem méltó ilyen kegyre, de kimondhatatlan szeretetemben így szóltam: "Az éjszaka forduljon nappalra, a bűn pedig erényre!" Úgy munkálkodom lelkükben, hogy mértékletesség, okosság, igazságosság és erősség legyen a gazdagságuk.
  Ó, Vassula, megmunkálom nemzedékedet és megértetem vele, hogy halhatatlanságának alapja az, hogy rokoni kapcsolatban van velünk, a Háromságos Istennel.
  Mi jelent nagyobb gazdagságot, mint az irgalmasságnak ez a műve, melyet én, az Isten hozok létre bennük?
  Majd miután életet leheltem e lelkekbe, elküldöm a dicsőség trónjáról a Bölcsességet, hogy tegyen csodát velük. Isteni jóakaratomban akkor mindazokat újból életre keltem és felvirágoztatom, akik készek rá és akik a Föld meddősége miatt az elmúlt években hamuvá váltak. Mondom neked, nemzedék, hogy világosságom meleg sugaraitól termékennyé válva megisteniesülsz és isteni leszel a Háromságos Istenben 2.
  Vassulám, ma minden ember úgy lát, ahogyan látni képes, de ha majd átvonulok közöttetek, nem lesz többé korlátozott a látástok és nem úgy fogtok látni, ahogy most, hanem kimondhatatlan és isteni módon, az én világosságommal, behatolva még Isten rejtett dolgaiba is, mert az én ragyogásomban látjátok majd a dolgokat. 3 Egész testetek ragyogó világossággal fog fényleni. Én leszek testetek lámpása, és megtöltelek országunk ragyogásával: igazsággal, szelídséggel, szeretettel, irgalommal, örömmel, békével, türelemmel, igazságossággal, jósággal és kedvességgel.
  Kezdettől fogva saját természetünk hasonlóságára teremtettünk titeket. Így szóltunk: "Teremtsünk embert a mi képünkre, igen a mi hasonlatosságunkra!" Az ördög irígysége azonban halálba vitt benneteket. A Föld most felnyög fájdalmában, önmagát bünteti, sóhajtozik és sír, sajnálja, hogy megszűnt lenni, könnyezik és fuldokolva kapkod levegőért, megolvad és feloszlik belsejében. 4 Igen, megszűntél létezni ... Jöjj, Vassulám, most ennyi elég lesz. Légy velem egy!


Itt a Szentlélek abbahagyta diktálását és megértette velem, hogy más alkalommal folytatja üzenetét. A folytatást lásd az 1998 június 7-i üzenetben.


1 Ez nekem szólt
2 az isteni természet részesévé leszel
3 A Szentlélek megjövendöli a "Szentlélek korszakát".
4 Ezt úgy értettem, hogy a Szentlélek leheletének hiányában fuldokol, mert a Föld nem engedi, hogy a Szentlélek szabadon cselekedjék bennünk. Valóban mondhatjuk, hogy e nemzedék minden képzeletet felülmúló módon elnyomja a Szentlelket.

previous index next