HOME INDEX
HA VALAKI EGY VELEM, UGYANAZT AZ UTAT JÁRJA,
AMELYET ÉN JÁRTAM


1993. május 30.

Benned keresek menedéket. Világosságodban békét élvezek, és ébren töltött óráimban jóságodra gondolok, Istenem, és alig várom, hogy közeledben élhessek. Időnként könnyeimet hullatva, koldusként panaszkodom előtted, mert társad, ki melletted van, éhes és szomjas. Azt mondtad:
„Öntözni akarom kertemet,
locsolni akarom virágágyaimat,”
és meg is tetted.
Így szóltál: „Üzenetem úgy fog elterjedni minden nép és minden nemzet körében mint a pára, és be fogja takarni a Földet”, és így is történt.

És nem mondtam-e, hogy próféciaként öntöm rád a tanítást, megnyitom szájadat gyülekezeteimben, és szolgálni fogsz minden nép előtt?

És így is tettél.

Ezért félelem nélkül közeledj hozzám! Nem saját kezemmel terjesztettem-e üzenetemet mint a terebintét? Egyszerű testi teremtmény, miért kételkedsz hát? Nyisd ki ajkadat, és adj nekem választ!

Ez igaz, Szentségnek Ura, az én helyemben bárki más már a szentség útján lenne, ha mindazt megmutattad volna neki, amit nekem mutattál: A Bölcsesség titkait.

Azért adtam neked a kegyelmet, hogy véghezvigyem nagy tervemet az emberiség megmentésére . Üzenetem olyan lesz, mint a lámpatartón világító lámpás, amely a ti korszakotok sötétségébe árasztja fényét, kinyilvánítja világosságomat, jelenlétemet és szépségemet, úgy nyilvánítja ki Isteneteket, amilyen.

ő a Társ és a béke Fejedelme,
az Örök Atya és a Tanácsadó.

Jöjj, továbbra is mondd a tudás szavait! Légy a visszhangom! 1 Ó, még valami, egy kis emlékeztető; én és te egyek vagyunk.
  Ha valaki egy velem, ugyanazt az utat járja, amelyet én jártam, a Kálvária útját. Aki a legnagyobb Áldozatot követi, maga is az Áldozat része lesz. Te részem vagy, Testem maradéka...

Ajánld fel életedet jóvátételül, és jöjj velem a halál völgyébe 2 oda, ahol ki fogom árasztani Szentlelkemet, ahol ki fogom árasztani szeretetemet, hogy újból életre keltsek minden kiszáradt csontot. Ebben a völgyben van a te munkád, Vassula. El fogom árasztani az élet folyójával. Én, aki a Feltámadás és az Élet vagyok, fel fogom virágoztatni annak a völgynek kiszáradt csontjait. Meg fogom mutatni könyörületemet és szeretetemet azáltal, hogy kiemelem a halottakat sírjukból és visszavezetem őket házamba. És ha velem, az én házamban lesznek, asztaluk tele lesz, kelyhüket csordulásig töltöm, és Szentséges Szívem lesz az Ő Szent Társuk. „Egyetlen Testté teszem a kiszáradt csontokat, amelyek elszórtan fekszenek a halál völgyében.” Igen, ugyanazt a kérdést teszem fel most nektek, mint amit látomásában Ezekiel próféta 3 „Életre kelhetnek-e ezek a csontok?”

Nem. Nem kelhetnek életre a Te segítséged nélkül. Nem élhetnek, amíg nem lehelsz életet beléjük, Uram, mert teljesen kiszáradtak és élettelenek.

Életre fogom kelteni őket.

Én vagyok a Feltámadás.

Inakat teszek rájuk, hogy összekapcsolja a szétszóródott csontokat. 4 Majd hús nő rajtuk, és én betakarom őket bőrrel, lélegzetet adok nekik, hogy éljenek. Ép, egész testté teszem őket... 5 És újból visszahozom őket az életbe. El fogom küldeni Szentlelkemet, hogy erőteljesen leheljen rájuk. Életre fogja kelteni őket. Újból lábukra állítja őket, hogy dicsőítsenek engem. Kristálytiszta vizet öntök rátok 7 trónomból, hogy minden szennytől megtisztítsalak 8 és kiárasztom Szentlelkemet, hogy közöttetek éljen. Azért kapjátok Szentlelkemet, hogy szívetekké váljon. Akkor én magam fogom felkenni ezt a Testet, és a világosság, amit szemeteknek adok 9 az én isteni világosságomból, ragyogó dicsőségemből való 10 Félelmet nem ismerve, úgy fogtok járni mint harcosok, mert én mint Fáklyátok, előttetek járok 11 és utat mutatok nektek. Nem lesz szükségetek lámpafényre, mert én magam leszek Világosságotok 12

A többi nemzet 13 látva szépségeteket, követni fogja lépteiteket. Odahozzák kincseiket, és gazdaságukkal együtt magukat is felajánlják nektek. Kezetekbe 14 vaspálcát adok, fenségbe és ragyogásba öltöztetlek benneteket... Végül így fog Szentlelkem egyesíteni mindegyikőtöket. Mindenki el fogja hinni, hogy az Atya küldött engem 15 Mindenki fel fog ismerni engem mint
Áldozati Bárányt . 16
Mutasd meg most erődet Uram! Te mindenható vagy! Jöjj és EGYESÍTSD Testedet! Szentlelkednek hatalma van arra, hogy megújítson bennünket! Jöjj Szentlélek, és tüzeddel olvassz meg bennünket, mivel merev vasrudak vagyunk, hajlíthatatlanok. Jöjj, és olvassz egyetlen erős rúddá minket! Olvaszd fel megkeményedett szívünket!

Ó Vassula! Imádkozz még forróbban az egységért, ne engedj a kísértésnek és ne mondd, hogy nem foglak meghallani! Imáid olyanok szememben, mint ezernyi ékkő, és lágy dallamok fülemnek. Ne csodálkozz! Szívedbe helyeztem országomat, és én, a te Királyod, uralkodom feletted. Én adtam neked bölcsességet, hogy lelkileg haladj, és mások is haladjanak. Kerestem valakit, akit erőmmel felneveljek és kivessem a világ fölé, ahogyan a tengerre kivetik a hálót, hogy lelkeket hozzon nekem. Törékeny vagy, de én örvendezem törékenységedben. Figyelj most: mindannyiatokat meg foglak olvasztani! 17 Olvasztó tégelybe teszlek, és a tégely alatt égő tüzemmel egybeolvasztalak benneteket. Országom 18 nem marad megosztott. Jöjj, mi ketten?

Mindörökre!


1 Úgy tűnt, hogy befejezte üzenetét, de mintha valami eszébe jutott volna, amikor azt mondta, hogy „Ó”.
2 Jézus a lelkileg halottakra gondol,
3 Ez 37,1-1:
4 Megértettem, hogy az Úr a mi megosztottságunkról, az Egyházban lévő megosztottságról beszél, és bennünket hasonlít a kiszáradt és szétszóródott csontokhoz.
5 a csontokat
7 Isten a Testről, mirólunk, vagyis Egyházáról beszél
8 vö. Jel 22,1,
9 Jézus Egyházáról beszél, Egyháza megújulásáról, az új Jeruzsálemről,
10 vö. Jel 21,23.
11 vö. Jel 21,23.
12 vö. Jel 21,23.
13 ez azt jelenti, hogy végül minden ember fel fogja ismerni őt mint Isten Fiát, és így beteljesedik Jézus imádsága: vö. Jn 17,21,
14 Isten a megújult Egyházról beszél
15 vö. Jn 17,21.
16 A világ megtérése a kereszténységre.
17 A látomásomban szereplő három vasrudat.
18 a földi Egyház

previous index next