HOME INDEX
EGYSÉG-ÜZENET - VAN KÖZÖTTETEK NAGYLELKŰ EMBER?
A MESTERSÉKELTSÉG ÉS A SZÓNOKLAT NEM ÉRDEKEL ENGEM


1991. október 25.

Uram?

Én vagyok.

Uram, köss most még erősebben magadhoz és ne engedd, hogy azért bántsanak, mert ökumenikus életet élek. Köss szívedhez engem, és jártomban a Te világosságod legyen vezetőm! A Te Lelked őrködjék felettem, amikor lefekszem, és indíts arra, hogy lelkem a Te Lelkedet szólítsa, amikor felébredek. Hadd tegyek úgy, ahogyan Te, hadd kedveskedjek Neked! Tedd buzgóvá szívemet, hogy Téged keresselek, hogy mindent megtegyek, amit megfogadtam Neked. Emlékeztess Uram minket arra, amit nekünk adtál. Te egyetlen, szilárd, Szent Egyházat adtál nekünk, amely nem pusztán kövekből áll, hanem Szentlelked tölti be. Te egyetlen erős pásztorbotot adtál, nem kettőt és nem hármat vagy szilánkok halmazát. Hova vezet mindez?

Vassula, hadd mondjam meg neked mindenekelőtt: a bántalmak, melyekkel téged illetnek, engem érnek. Ezért ne add fel! Hordozd keresztemet, az egység keresztjét nemzettől nemzetig, és légy az én visszhangom!
Népem emlékezetének felfrissítésére elküldöm Szentlelkemet, hogy emlékeztesse őket, mutassanak egymás iránt kölcsönös szeretetet, ami majd békét teremt és kölcsönös megértést. Előző üzeneteimben kértem tőletek, hogy hajoljatok meg. De ki az, aki ma kész arra figyelni, amit Szentlelkem mond?
- Maradt-e közöttetek jó ember?
-Van-e valaki, aki valóban engem keres?
-Lehalkította-e valaki a hangját, hogy meghallja az enyémet?
- Ki az első erényes ember közöttetek, aki kész meghajolni és a háttérben maradni, hogy engem lássanak?
-Ki kész közületek arra, hogy meghajtsa fejét és engedje, hogy az én fejem váljék láthatóvá?
-Van-e közöttetek olyan nagylelkű ember, aki lehalkítja hangját, hogy meghallja Atyámhoz könyörgő imámat?
"Atyám, innom kell-e még egy évszakon át
megosztottságuk kelyhét?
Vagy végre egyesítik
húsvét
ünnepét, és némi enyhülést hoznak
fájdalmamra és szomorúságomra?
Sokáig tart-e
a sötétség
uralma?
Szétszakították Testemet,
és elfelejtették, hogy
Fejem
erősíti és tartja össze
az egész
Testet.

Ó Atyám!
Békítsd össze
és emlékeztesd őket arra,
hogy halálom által
a kereszten
adtam nekik az én békémet!
Add szívükbe
az igazság Lelkét
az Ő teljességében!
Amikor majd meglátják ruhátlanságukat,
meg fognak érteni.
Bocsáss meg nekik Atyám,
mert nem tudják
mit cselekszenek!"
A büszkék vára porhalommá lesz, gyermekem. 1
Összeomlik büszkeségük és dicsőségük, amikor Lelkem megostromolja őket. Csak várj, és meg fogod látni.
Írd:
Valóban figyeltek?
Valóban figyeltek arra, amit mondok?
Amit mondok nektek, az békét jelent enyéimnek és barátaimnak. Ha mától fogva lemondanának esztelenségükről, mindannyian megérthetnék. Kéznyújtásnyira van szabadító segítségem azok számára, akik fenntartás nélkül szeretnek és félnek engem, és a dicsőség fog bennük élni. Találkozhat a szeretet és a hűség, megölelheti egymást az igazságosság és a béke. A hűség a Földről az ég felé száll, az igazságosság pedig lehajol az égből. Boldogsággal ajándékoztalak meg benneteket, de mit hozott talajotok termésként? Igazságosság járt mindig előttem, és béke követte lábam nyomát. Mondhatom-e ugyanezt rólatok is? Ki ad kárpótlást megosztottságotok éveiért?
A mesterkéltség és a szónoklat nem érdekel engem.
Nem téveszt meg a színlelés és az ajkak imája.
Ó leányom, szeretném, ha különösen azok értenék meg, akik Sebeimben élnek, hogy nagy az én szomorúságom, és azért voltam velük inkább szigorú, hogy képessé tegyem őket arra, hogy a Lélek szerint beszéljenek és ne a betű szerint. Természetfeletti világosságommal szeretném megtölteni lelküket, hogy az én szememmel lássák a dolgokat, ne az övékkel, hogy az én isteni világosságommal lássák a dolgokat, és ne az ő világosságukkal. Engem úgy ismernek, hogy hűséges vagyok és igaz, és ez nem azt jelenti, hogy mivel bennük nincs hűség és igazságosság, azért én is kevesebb hűséget, igazságosságot és békét mutatok majd irántuk, és nem sietek segítségükre.
Még ha valamennyien elfordulnak is tőlem és utaimról, én hűséges és igaz maradok 2. Lelkem azon fog munkálkodni, hogy helyreállítsa a békét a testvérek között. Keresztem és Sebeim által egyetlen Testben foglak egyesíteni benneteket, hogy
egyetlen tabernákulum
körül dicsőítsetek engem, és le fog dőlni a titeket elválasztó kerítés. "Átok nem lesz többé benne" 3 , és áldozatom trónja a helyére kerül.
Úgy jöjjetek hozzám mint kisgyermekek, hogy felnyissam lelketek szemét és meglássátok, milyen reményt hordoz felhívásom
számotokra.
  Áldj engem, leányom! Jöjj!

Áldott légy Uram!
"Lépjen elő a nép,
amelynek van szeme, mégis vak,
és bár van füle, mégis süket.
Gyűljenek egybe a nemzetek,
és a népek gyülekezzenek össze…
s így, aki hallja őket,
azt mondhassa: Úgy van!" 41 Az volt az érzésem, hogy itt az Atya válaszol a Fiúnak.
2 vö. Jel. 19,11
3 Jel 22,3
4 Iz 43, 8-9.

previous index next