HOME INDEX
EGYSÉG-ÜZENET - NEM AKAROK HIVATALNOKOKAT HÁZAMBAN!
KEDVEMÉRT EGYESÍTSÉTEK HÚSVÉT ÜNNEPÉT!


1991. október 14.

Uram?

Én vagyok. Evangelizálj szeretettel a Szeretetért! Gyökerezz belém, gyermekem! Engedj át mindent nekem, és engedd meg, hogy én legyek kelkivezetőd, aki vezet és útmutatást ad neked egyházaim egyesítéséhez! Jellé kell válnod számukra! Meg fogják tanulni, hogy mivel ÉN VAGYOK Egy, nektek is eggyé kell lennetek, ahogy mi Egy vagyunk. Be fog teljesedni az Írás, mert teljesülni fog Atyámnak mondott főpapi imám. Benned vagyok, ezért ne félj!

Ez sokat ígér, Uram!

A te küldetésed kicsim az, hogy népemet egyetlen névben, az én Nevemben gyűjtsd össze, hogy együtt törjék meg a Kenyeret. Nem kell aggódnod! Tedd meg azt, ami tőled telik, és a többit én teszem meg. Alázatra van szükségem ahhoz, hogy műveimet véghez vigyem benned, és így mindent a felszínre hozhassak.
  Hitetlen nemzedéked, amely miatt oly sok Vérem hull, vissza fog utasítani téged Vassulám, de segítek neked állva maradni feltűnő sebeid ellenére, amelyeket e gonosz nemzedéktől fogsz kapni. Segítséget fogsz kapni felülről.
  Én szóltam hozzád és másokhoz is. Ne állj meg itt! Add tovább a tanítást, amit nyilvánosan és otthonaitokban adtam! Tudom, mennyire törékeny vagy, de azt is tudom, hogy kit választottam.

Uram, örömmel tölt el, hogy egyesülni fogunk, bár senki sem tudja valójában hogyan. Láthatóan igen nagyok a problémák és a szakadások még mélyebbek.
  Ahogy mondod: "A pásztor botját nemcsak ketté, hanem szilánkokra törték. Megcsonkították, szétszakították és megbénították." Azt kéred, hogy hajoljunk meg. Hogyan? Mit kell tennünk? Mi az első lépés?
  Magam görögkeleti vagyok, és mindent megosztok római katolikus testvéreimmel. Nem teszek különbséget közöttünk Szent Nevedben, amikor velük vagyok, és ők sem bánnak velem másképpen, mint övéikkel. Azt is tudom, hogy közülük sokan járnak a görögkeleti vagy az orosz orthodox templomokba…

Mondd ki gyermekem!

Add meg nekem a helyes szavakat, Uram!

Mondd ki: … és nem engedik meg nekik, hogy részesüljenek Testedben.

Nem engedik meg nekik, pedig szentségeink ugyanazok. De nekünk, görögkeletieknek megengedik, hogy részesüljünk Testedből. Még azt is mondták nekem, hogy kiátkoznak, mert a római katolikusokhoz járok. Azért is üldöznek mindkét részről, mert római katolikus a gyóntatóm! És Te mindezt látod, Uram!

Pedig el fog jönni az a nap, amikor együtt fogják megtörni a Kenyeret egy oltáron, és senki sem fogja gyermekeimet megakadályozni abban, hogy hozzám jöjjenek. Senki sem fogja megkérdezni tőlük: "Görögkeleti vagy?" 1
Már elítéltem azt az erődöt, amelyet azért építettek, hogy megosszanak benneteket. Ti mindannyian testvérek vagytok énbennem. Meg kell tanítanod őket arra, hogy higgyenek ebben, és meg kell győznöd őket, hogy meg is tegyék! Azoknak, akik megosztottak maradnak testben és lélekben, és különbséget tesznek egymás között Szent Nevemben, ugyanazt mondom, mint szárdeszi egyházamnak 2: A világ szemében élőnek látszol ugyan, de Alkotód szemében nem.
  Keltsd életre azt a keveset, ami belőled megmaradt, mert hamarosan meghal az is, és odagyűlnek a keselyűk, ahol a holttest van. Egyesüljetek! Találkozzatok! Együtt hívjátok segítségül Nevemet! Együtt változtassátok át Testemet és Véremet!
  Ne üldözzétek az Utat: Alázzátok meg magatokat és hajoljatok meg, hogy képesek legyetek egyesülni és dicsőíteni engem! Ti a Lélekről beszéltek, de nem cselekesztek a Lélekben. Ti az útról beszéltek, de ti vagytok az elsők, akik eltorlaszoljátok.
  Milyen kevéssé ismertek engem!   Hangosan szólítjátok Nevemet, pedig megölitek gyermekeimet a szentély és az oltár között. Bizony mondom nektek, mindezt elétek tárják az ítélet napján.
  Szemembe tudtok-e nézni és őszintén tudjátok-e mondani: "Kibékültem testvéreimmel." Tudjátok-e őszintén mondani: "Nem tartom magamat különbnek testvéreimnél a Te Szent Nevedben. Úgy bántam velük mint egyenlőkkel."
  Amikor majd bemutatod előttem életed eseményeit, szemedbe fogom mondani: "El veled! Te nem bántál testvéreiddel úgy mint egyenlőkkel. Testemet hasogattad mindennap. Hol a te diadalod? Amíg én építettem, te bontottál, amíg én gyujtöttem, te szétszórtál, amíg én egyesítettem, te megosztottál!"
  Mégis, ha ma eljössz hozzám úgy, amilyen vagy, meg tudlak gyógyítani, át tudlak változtatni, és dicsőíteni fogsz engem. "Jaj a várandós és szoptató asszonyoknak azokban a napokban 3!" Írd! 4
  Jaj azoknak, akik úgy hordozzák magukban a bűnt, mint a várandós anya, és leszármazottaikat is olyanná nevelik, mint amilyenek ők maguk. Megmondtam, hogy "közöttetek is támadnak olyanok, akik csalárd beszéddel magukhoz akarják csábítani a tanítványokat" 5
  Kiáltok nektek és megpróbálok áttörni süketségeteken, hogy megmentselek benneteket. Ha megfeddlek, az
az irántatok érzett
nagy szeretetem miatt történik.
Bizony mondom nektek: Egy napon egyetlen gyülekezetbe fogom gyűjteni Testem valamennyi levált tagját.
  Ne sírjatok barátaim, akik szerettek engem! Viseljétek el, amit én elviselek, de vigasztaljatok meg és higgyetek bennem! 6 Nevemben nagy műveket fogtok létrehozni. Legyetek olyan türelmesek, mint én! Éhes és szomjas voltam, gyakran éheztem és segítségemre jöttetek. Folytassátok muveiteket, és megjutalmazlak benneteket. Bizony mondom nektek, nem vagytok egyedül, veletek vagyok. Egyesüljetek bennem, és éljetek békében! Vérem leszármazottjai és országom örökösei vagytok.
  Mondd meg nekik, hogy az Úr Szíve szeretet, és a törvény szíve a szereteten nyugszik. Mondd meg népemnek, hogy nem akarok hivatalnokokat házamban. Nem fogom őket igazolni az én napomon, mert gépiessé tették házamat. Elküldtem nektek Lelkemet, hogy szívetekben éljen, ezért a bennetek lakó Lélek fogja megmutatni nektek, hogy Egyházam a ti szívetekben fog újjáépülni, és szívetekben fogjátok felismerni, hogy mindannyian testvérek vagytok.
Testvérem,
vajon el kell viselnem
még egy évszakon át azt a fájdalmat,
amit évek óta viselek?
Vagy most pihenést nyújtotok nekem?
Innom kell-e még egy évszakon át
megosztottságotok kelyhét?
Vagy megpihentetitek Testemet,
és kedvemért
egyesítitek húsvét ünnepének dátumát? 7
Ha megegyeztek húsvét közös dátumában, enyhülést hoztok fájdalmamra, testvér. Örvendezni fogtok bennem és én tibennetek. Sokaknak visszaadom a látást. "Az én Kedvesem, szeretett Teremtőm, az én Hitvesem fedte fel előttünk mindezt, amit emberi kéz nem tudott volna véghezvinni!" Így kiáltotok majd Nevemben , amikor visszanyeritek látástokat
és el fogok jönni hozzátok 8.
Bizony mondom nektek: Gyülekezzetek, találkozzatok, és most hallgassatok Pásztorotokra: Azon az úton foglak benneteket vezetni, amelyen haladnotok kell. Küldjétek el üzenetemet a Föld minden határára!
  Bátorság, leányom! Mosolyogj, ha én mosolygok! Veled vagyok, hogy az égbe vezessem lépteidet.


1 A görögkeleti és az orosz orthodox papoknak természetesen joguk van ahhoz, hogy megkérdezzék attól a személytől, aki szentáldozáshoz kíván járulni, hogy hozzájuk "tartozik"-e. A római katolikusoknak nem engedik meg, hogy templomaikban szentáldozáshoz járuljanak, bár a szentségek azonosak.
2 vö. Jel 3,1-2.
3 Luk 21,23
4 Jézus megmagyarázza az előbbi verset.
5 Apcsel 20,30.
6 Jézus azokhoz beszél, akik őszintén szeretik Őt, őszintén és igazán munkálkodnak az egyházak egyesítésén. Barátainak nevezi őket.
7 Mialatt Jézusom mindezt elmondta, olyan volt hangja, mint az áldozaté. Fáradtan kérlelt, mintha Ő függne mitőlünk. Mint a fogoly, aki odamegy börtöne ajtajához, és a kis ablakon át megkérdezi az őrt, milyen hosszú még büntetése szabadulása napjáig.
8 Jézus ezt fenséggel mondta mint Király.

previous index next