HOME INDEX
SZENTLELKEM HÉT AJÁNDÉKA


1995. december 1.

Szent Nevedet magasztalom,
míg tiszteletteljes félelemmel állok
dicsőséged előtt.

A magasból hív a Lélek
és tudtomra adja, hogy Téged félni,
Istenem, olyan kincs,
amelyet maga a Bölcsesség adott.

Az örök Atya:   És akkor megkezdődik benned uralmam, és megkapod az értelem Lelkét. Hogy bizonyosságot nyerj háromszorosan Szent Atyád istenségéről, Lelkem az igazságba ágyazza alapjaidat és felfedi lelked előtt azt, amit a tanultak és a ti filozófusaitok képtelenségnek és lehetetlenségnek neveznek. Megvilágosítja lelked szemét, megadja a végtelenül gazdag megértés Lelkét, hogy behatolj istenségünk teljes misztériumába. Akkor majd olyan dolgokat látsz, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi értelem fel nem fogott, mert lelkedet majd Szentlelkem pecsétje jelöli meg. Isteni világosságunkban megérted mindazt, ami áthatolhatatlannak és elérhetetlennek látszott lelked előtt. És én az értelem Lelkével együtt hasonlóvá teszem gondolataidat Fiam, Jézus Krisztus gondolataihoz. 1 Akkor lelked, igazságba merülten eléri magának Krisztusnak teljességét 2 aki felfedi előtted, hogy az Egyház, amely az Ő Teste a Földön, betölti az egész teremtést.

Ó mit meg nem tennék, hogy tanácsokkal lássalak el?
Legyen célod, hogy megmaradsz az Igazságban! Ennek érdekében szenteld lelkedet a Szentháromságnak! A tanács Lelke segít majd szent életet élned, mert egyedüli örömöd lesz, hogy áldott és háromszorosan szent törvényemben élsz. Azt fogja tanácsolni lelkednek, hogy válj gyermekké, ártatlanná, és siess hozzám! Szívből, őszintén beszélj velem, ne légy bizalmatlan, és akkor téged is gyermekeim közé sorolhatlak, akik Arcmásomat tükrözik. A szemedben lévő világosság akkor az én Fiam, Jézus Krisztus világossága lesz, és helyet kapsz a szentek között.

Találj rám a szív egyszerűségében és kösd szívedet a szentséghez, az őszinteséghez és a szeretethez! Szomjazz Rám, a te Istenedre, és szereteted letöri a minket elválasztó gátakat. Akkor megjelenik szemed előtt ď, aki után lelked epedett, aki drágább neked a világ minden kincsénél és saját életednél, a mindenek áldott és egyedüli Uralkodója, az Egyetlen, a Háromságos, aki mégis Egy a lényeg egységében, az Ellenállhatatlan és Dicsőséges, aki senkihez sem hasonlítható, hogy fogadjon téged országában.

Kérd a tanács Lelkét, hogy el ne térj az igazságtól! Szánd el magad arra, hogy erőt kérj az erősség Lelkétől, hogy ellenállhass az utadon mutatkozó kísértéseknek! Hogy bátran és szilárdan legyőzz minden akadályt, ami megvonhatja tőled örök világosságomat. Kérd az erősség Lelkét, adjon neked harcos szívet, hogy megharcold a hit és az igazságosság jó harcát, és csatlakozz Mihály és Ráfáel arkangyalom lelki harcához. Rendkívül erősek ők, az igazságosság bátor harcosai, és Szentlelkem világosságán keresztül figyelnek az emberi magatartás minden rezdülésére. Nyisd ki a szájadat és kérj! Aki örökké él és megteremtette a világegyetemet, mondja neked, hogy nyisd ki a szájadat, kérj, és meghallgatlak. Igen közel van a látogatás napja! Alázd meg magadat és kérd az erősség Lelkét, adja meg neked a hatalmat és az erőt, hogy méltósággal és lelkesen viseld keresztedet, hogy kínjaid és nagylelkűséged által társa lehess Fiam, Jézus Krisztus diadalának.

Bízzál, jöjj és kérd Háromságos Szentségünktől a tudás Lelkét, azt a tudást, hogy miképpen birtokolj engem, a te Istenedet, kérd azt a tudást, hogy angyalaim lábnyomaiban közeledj hozzám! Azért állnak lángban országaitok, mert oly keveset tudtok arról, hogy ki vagyok én. Igen, a gonoszság úgy ég, mint a tűz. Jöjj, te, aki céltalanul tévelyegsz! Oly mezítelen és szánalomraméltó vagy! Jöjj hozzám, és kérd egyszerű szavakkal a tudás Lelkét, és elküldöm neked. És amikor hozzád érkezik, megmutatja neked, hogy te, aki alighogy megszülettél, máris megszűntél létezni... és bár úgy tűnt, hogy élsz, már régóta halott voltál, és halálod bűze eljutott hozzám. Lelkem megtanít arra, hogy megismerd magad és figyelj felszólításaimra. És ha megteszed, világosság gyúl benned és felfed előtted engem, a te Háromságos Istenedet teljes dicsőségemben. Felfed engem, aki szeretem az embereket, aki senkihez sem hasonlítható, aki igazságos és Szent.

Hogyan lehetséges, hogy oly kevesen kérik a jámborság Lelkét? Lelketek büszkesége akadályoz talán? Megpróbáltátok egyszer is megérteni, miképpen mozogtok, és miképpen mozog minden teremtmény háromszorosan Szent Lelkemben? Ha keresitek a jámborság Lelkét, szabaddá váltok arra, hogy új módon keressetek engem lelkileg, lemondva a közömbösségről, ami rátok telepedett és szakadékot ásott közétek és közém.

Miért késlekedtek kérni a jámborság Lelkét, hogy tanítson meg benneteket minden szent dologra és arra, hogy az alárendeltségben, az alázatban és a lemondásban megerősödik a jámborság. Kérjetek! Kérjetek és elküldöm Lelkemet a magasból, hogy eljöjjön és rajtatok nyugodjon. Attól kezdve ti lesztek szemem gyönyörűsége, Fiam szemének lángja, sötét környezetetek csillagfénye, és fényetek előbb magatokhoz, majd hozzám vonzza romlott társadalmatokat.

Fényetek Fiam, Jézus Krisztus Arcmását fogja tükrözni. És én mérhetetlen gazdagsággal rakom meg kezeteket, hogy Lelkem gyönyörűségét lelje bennetek, míg nekem, a ti háromságos, az egység lényegében egy Isteneteknek szolgáltok. Attól fogva óvakodni fogsz attól, hogy elveszítsd tetszésemet, mivel beléd helyezem az istenfélelem Lelkét. Valahányszor eljössz hozzám, tiszteletteljes félelemmel térdelsz majd fenségem elé, mert lelked megízlelte bölcsességem gyümölcseit. Engem félni a bölcsesség koronája, engem félni az élet fájának gyökere. Jöjj, és Lelkemben lélegezz, jöjj, és Lelkemben mozogj! És felfedem szíved benső sarkában mélységeimet, hogy te is birtokolhass engem.

A Lélek hív benneteket a magasságokból, hogy hatoljatok be Szentlelkem hét ajándékának misztériumába! Jöjjetek, és legyetek áldottak! Jöjjetek, és legyen világosság lelketekben! A láthatatlan dolgok örökké tartanak. Jöjjetek, és vegyétek a Lélektől azt, ami láthatatlan, hogy velünk éljetek és legyetek bennünk egyek!


1  vö. 1Kor 2,14-16.
2  vö. Ef 3,16-21,

previous index next