HOME INDEX
SZÉTTÉPIK HAGYOMÁNYAIMAT,
ÉS HELYÉRE SALLANGOKAT ÉS EMBERI TUDÁST TESZNEK - MONDD MEG NEKIK, HOGY ISTEN, AKIT őK ELFELEJTETTEK, SOHASEM FELEDKEZETT MEG RÓLUK


1993. május 27.

Béke legyen veled! Én vagyok az Alfa és az Omega. Maradj bennem, és terjeszd üzenetemet olyan világosan, ahogyan terjesztened kell. Hadd ismerjék meg Szavamat, hadd hallja meg mindenki hívásomat, hadd értsék meg, mennyire szeretem őket. Mondd el nekik, hogy mind az öt Sebem felszakadt. Az emberek végtelenül kitartóak az árulásban és ütlegelésemben... Fájdalommal és szomorú szívvel kell elmondanom mindazt, amit saját házamban látok: A zsarnok ma testemet tiporja és teljesen meg akarja szüntetni Örök Áldozatomat. Egy elárul azok közül, akik fedelem alatt laknak. Békét hirdet, de csak a gonoszságot keresi. Tömjént éget, de csak azért, hogy a Sátánt idézze vele, és még több erőre tegyen szert.

Ó Uram, alig tudom elhinni, hogy mindez megtörténik...

Pedig ez történik most. Úgy látszik nem érted... Ő és követői elszánták magukat arra, hogy elfoglalják trónomat, és a próféták ruhájában uralkodjanak a világon!... Oly sok pásztoromat vezették félre hamis tanításaikkal és tévedéseikkel! Elhagyták az igaz utat, és olyan hagyományt követnek, amely nem tőlem származik. Elhagyják e szent szabályokat, amelyeket én adtam nekik. Figyelmeztettelek benneteket ezekre a hamis tanítókra és hamis prófétákra.

Figyelmeztettelek arra, hogy az utolsó napokban Babilont fogják felállítani szentélyem szívében, szent helyeimet rablók barlangjává, az ördögök tanyájává teszik! Ó leányom! ...minden romlott lélek lakóhelyévé teszik, hogy benne lakozzanak és uralkodjanak... Serényen kereskednek saját házamban. Ezek a kufárok saját embereiket támogatják az én házamban, mialatt kelepcébe csalják népemet híveimet. Üldözik prófétáimat, megölik szócsöveimet és kedveznek saját hamis prófétáiknak, akik eretnekséget és tévedéseket terjesztenek! Nyilvánosan megszégyenítik prófétáimat, hazudnak a világnak, amely szívesen hallgatja a rágalmat és a sértést. Széttépik hagyományaimat, és helyébe sallangokat és emberi tudást tesznek. Mindezt az én trónom előtt hajtják végre... ezek a kufárok sokakat félrevezetnek tetszetős érveikkel. Saját embereiket ültetik a legjobb helyekre, hogy a hamisság jogarával uralkodjanak.

Téged arra jelöltelek, hogy visszhangom légy. Menj hát és hirdesd, amit hallottál! Mondd meg nekik, hogy ti mindannyian a megjövendölt nagy hitehagyás idejében éltek. Mondd meg pásztoraimnak, hogy nyissák ki szemüket és fülüket aggódó kiáltásaimra, mert hamarosan arra kényszerülnek, hogy mérget egyenek és igyanak. Hívjátok össze közösségeiteket és készítsétek fel őket virrasztó imádságra és böjtre! A Sátán most minden embert próbára tesz. Azért jön, hogy szétszórjon és megosszon benneteket. Trónom felé tart, tabernákulumomba, hogy eladja Véremet és elpusztítsa Örök Áldozatomat. 1 Én népem... örökségem... hozzád kiáltok: Oltárom papjai és szolgái, ti akik mindennap a magasba emeltek, ne adjatok fel, ne adjatok el engem!... 2 Már hallani lehet az angyalok jajszavát, és megremeg a menny annak láttán, ami jönni fog. Még a gonosz lelkek is megrendültek és elsápadtak...

Az ellenség, aki azt állítja magáról, hogy sokkal nagyobb mindennél, amit imádnak, saját maga fog trónra lépni szentélyemben. Már útban van, hurokkal kezében fordul afelé, akit én neveztem ki 3 és aki még visszatartotta a lázadás kitörését. Megfontolt és bátor Ő 4 életét áldozatul ajánlotta fel... Megáldom őt, mert szilárdan tartja kezében a hagyomány megváltoztathatatlan üzenetét. A Sátán azonban el akarja hallgattatni, hogy saját tévedéseit terjeszthesse azok száján keresztül, akik eladják Véremet, hogy mindannyiatokat tönkre tegyen. Ez a 5 órája, aljas szándékkal akarja elpusztítani teremtésemet.
  Kiálts leányom, mert közel van már az a nap! A Sátán sorra el akarja pusztítani a nemzeteket.
Megtört a Szívem...
  A Szeretet nem félt attól, hogy meg kell halnia, ezért ti se féljetek barátaim és pásztoraim! Kövessetek! Az a feladatotok, hogy mindhalálig védjétek Szavamat és Egyházamat. Ne mondjátok: hadd búcsúzzak el előbb enyéimtől! Mondom nektek: aki egyszer kezét a pásztorbotra tette és hátranéz, nem méltó hozzám és nem alkalmas országomra. Kövessétek vérrel jelzett lábnyomaimat egészen a Kálváriára!

Leányom, áldott gyermekem, Vigasztalód örül, amiért megvigasztaltad őt, és megengedted Neki, hogy kezedet igénybe vegye. Ó... Vassiliki, bűn és gonoszság indít véres könnyekre mindennap...

Néhány pillanat csend után ismét szomorúan kiáltott fel az Úr.

Korszak! Ó korszak! Miért hagytad el Istenedet?

(Ekkor Jézus felém fordult és így szólt:)

Angyalom, akit én neveltem, ne bánts meg, és ne ereszd most el kezemet! Egyesek meg fognak kövezni, mások sárba vonszolnak téged. Öklüket felemelve fognak fenyegetni, de ne félj tőlük! Azt mondod, hogy sértést sértésre és rágalmat rágalomra halmoznak a fejeden, de mondom neked, hogy csak jutalmat jutalomra gyűjtenek számodra a mennyben, és áldást áldásra a homlokodra tőlem. Ezért félelem nélkül hirdesd üzenetemet, tégy tanúságot angyalom, és akkor sok lélek megmenekül ítéletemtől a sebek árán, amelyeket te kapsz. Méltányos árat fogok fizetni neked azokért a sebekért, amelyeket barátaim házában kapsz. Kiválasztottalak, hogy szenvedésem áldozata légy, az az oltár, amelyre az egységet helyezem. Ennél többet mit kérhetnél? Ennél többet mit adhatnék, amit még nem adtam meg neked? Megadatott neked a Bölcsesség, és veled van Lelkem, hogy segítsen elviselni a világ korbácsütéseit, és ó... megadtam neked, hogy szomjazz rám és vágyakozz utánam! Felbecsülhetetlen adomány.

Ezért járj velem és engedd meg, hogy igénybe vegyelek és nemzettől nemzethez küldjelek, hogy megmond nekik,
Isten, akit ők elfelejtettek, sohasem felejtette el őket.
Emlékeztesd őket arra, hogy az Úr Szíve irgalom, igen, mondd meg nekik, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű. Jézus a Nevem... IC


1 Jézust úgy elfogta a fájdalom, hogy sírt.
2 Jézus még jobban sírt.
3 II János Pál pápa,
4 a pápa,
5 Sátán

previous index next