HOME INDEX
SZENVEDÉSEMRŐL NEVEZLEK EL TÉGED:
JÉZUS SZENVEDÉSÉNEK VASSULÁJA


1993. március 2.

Béke legyen veled! Életed minden percét ajánld fel nekem, a Szentséges Szívnek! Ma ezt mondom neked, Vassulám: úgy élj, mintha ez lenne utolsó napod a Földön! Minden lehetőt meg kell tenned, hogy szentül élj! Törvényemnek bármely áthágása részedről rettenetes lesz szememben! Megértetted Vassulám? Rettenetes lesz... te, aki hajlasz a bűnre, soha ne hagyd el szabályaimat! Minden felajánlásodat, amit szeretettel adsz nekem, a lelkek üdvözítésére fordítom. Te, aki hajlasz a gyengeségre, támaszkodj rám, és bízzál örökké tartó hatalmamban! Gyökerezz meg Szentséges Szívemben, hogy erőt és világosságot kapj! Nézd, milyen kegyes voltam hozzád, hogy felfedtem előtted Arcomat, és megmutattam Szentséges Szívem minden kincsét, Egyházamnak ezt a dicsőségét! Azáltal, hogy felfedtem előtted Arcomat, millió más ember előtt is felfedtem.

Jézus a Nevem, és te az enyém vagy örökre. Szenvedésemről nevezlek el téged: Jézus szenvedésének Vassulája. És most, szenvedésem Vassulája, imádkozz velem, mert ez a böjti idő súlyossá kezd válni számomra. Fordulj az Atyához, és mondd utánam e szavakat!

Örök Atyám!
Szenteltessék meg a Te Neved!
Téged ismerni örök életet jelent.
Téged ismerni annyi, mint az Igazságot ismerni.
Minden bölcsesség Atyja,
szentelj meg engem Szentlelkeddel,
hogy bölcsességgel telt szavakat
mondjon szívem!
Magasztos szeretet
egyedüli és tökéletes Forrása,
Felséged magával ragadja szívemet,
hogy éjjel és nappal dicsérjelek!
Aloe és mirha Forrása,
illatosítsd meg nyomorúságos lelkemet
nemes illatoddal,
hogy amikor Királyommal és
szeretett Fiaddal
találkozom, ne fordítsa el tekintetét tőlem!
Téged ismerni annyi, mint világosságodban lenni,
abban a világosságban, amely megmutatja
az utat
és szeretett Fiad
lábnyomain vezet engem.
Élő víz Forrása,
jöjj, jöjj, és meríts bele
engem, gyermekedet folyamodba,
amely bőségesen folyik
szentélyedből.
Ó Istenem! Könnyekre fakadok,
annyira szeretlek!
Engedd, hogy nyomorúságos lelkem
vágyakozzon mindarra, ami szent!
Engedd, hogy lelkem megízlelje gyengédségedet!
Jahve, Te az én Istenem vagy,
Nevedet dicsérem,
mert rátekintettél nyomorúságos lelkemre
és elárasztottad dicsőséged fényével.
Neked énekel a szívem, Atyám,
lelkem a Te Lelkedben örvendez.
Ó Istenem, Atyám,
engedd meg, hogy lelkem
szerető karodba siessen!
Tedd most
szívemre pecsétedet,
hogy irántad való szeretetem
erősebb legyen a halálnál! Amen.

Légy olyan gyermekem, mint a forrás, és öntözd meg a kiszáradt földeket!

Mindenható Istenem, engedd meg lelkemnek, hogy gyökeret eresszen Benned! Igaz békét találtam Benned, Atyám, Jahve, én Uram, aki kezdettől fogva uralkodsz mindenek felett. Este, reggel és délben is a Szent Istent szeretem és szomjazom Rá, akinek ujja megérintette szívemet, és egyetlen tekintetével elragadtatásba hozott. Uram, előtted állok most, szánalomraméltó külsővel, még a pusztaság foglyaként, fogd pártomat, mert sok üldözőm sarcol engem...

Légy olyan, mint a vízforrás mellé ültetett fa! Nem állsz védtelenül. Én magam vagyok őrződ.

Hangosan kiáltok most Szabadítómhoz:

Jézusom!
Szentséges Szív!


Te, aki a szeretet keresztségébe merítetted lelkemet, ne engedd, hogy lelkem elhagyjon Téged!

Én is őrződ vagyok. Engem úgy ismernek, mint aki megvédi a legszegényebbet és megmenti őt elnyomóitól. Átadtam neked kelyhemet, hogy velem együtt idd ki... Tudod, hogy miért jöttem hozzád? Ne félj, béke legyen veled! Azért jöttem hozzád, hogy rajtad keresztül árasszam ki e nemzedékre végtelen szeretetemet. Azért is jöttem, hogy emlékeztesselek arra, hogy a béke Fejedelme úton van felétek. Amelyik úton eltávozott, azon fog visszatérni. Eljövetelem olyan biztos, mint a hajnalé. Azért is jöttem, hogy mindenkinek megmondjam, mi van az Igazság könyvében 2 és egyszerű szavakkal megmagyarázzam nektek azt, amit nem értettetek meg. Atyám kegyes volt hozzád, hogy velem együtt viselheted az egység és a kiengesztelődés keresztjét, és velem együtt, mellettem haladhatsz át ezen a sivatagon. A Mindenható nagy dolgokat tett veled. Az ellenzék elle-nére mindenütt hallhatóvá fogom tenni hangomat.

Halld Vassiliki, nagy lesz a te jutalmad a mennyben a szembetűnő sebek miatt, amelyeket vádlóid ütnek rajtad. ők valójában az én vádlóim. Nem vonhatom meg tőled ezt a kegyet. 3 E kufárok miatt fog igazságosságom tetőfokára hágni 4 mert valóban ők azok a kufárok, akik hitehagyottá tették Egyházamat, egy hazugságért eladták az igazságot. Szemem mindent lát, és fülem mindent hall. Rettenetes dolgokat láttam szentélyemben éppen azok részéről, akik vádolnak téged. Imádkozz lelkükért, gyermekem! Viselkedésük alapja a megtévesztés. Ó nem, ők nem engesztelődtek ki. Csak rohannak és nem gondolnak arra, hogy én minden gonoszságukról tudok! Szívük vad lángolással ég cselszövésük izgalmában, hogy megsemmisítsenek téged üzeneteimmel együtt. Együtt forralnak összeesküvést 5 Leányom, csupán önérdek indítja őket arra, hogy elnyomják hangomat, amely általad hallatszik. Csalással és elnyomással van tele szájuk. Kifeszíthetik íjukat és célba vehetnek téged, de őket fogja egymásután megölni az a fegyver, amit készítettek, ha meg nem térnek és nem kötnek békét velem.

E kufároknak mondom: „Gazdagságodat elragadják tőled... és félelembe öltözötten, mezítelenül fogsz ülni a földön. Ha megbánod bűneidet, amelyeket elkövettél, bocsánatot nyersz. Nincs sok idő hátra! Tartózkodj a rossz cselekedetektől, és fordulj vissza hozzám! Miért akarsz oly nagyon meghalni, te kufár? Nem telik örömöm abban, hogy megalázzalak téged, aki az én házamból jössz. Bánd meg bűneidet, és élni fogsz! Az Atya áldásra nyújtja kezét azok felé, akik keresik őt, te kufár. Böjtölj, könyörögj az Atya kegyéért, és Ő meg fog hallgatni téged.”

Leányom, neked ezt mondom: maradj szilárd, légy erős, és továbbra is légy a visszhangom! Légy olyan, mint a kétélű kard, erővel és lelkesen hirdesd üzenetemet! Szíveddel imádkozz a világ megtéréséért, hogy a nemzetek felismerjék Szentlelkem gyengédségét. Ezeken az üzeneteken keresztül mutasd meg nekik szeretetemet, békémet, türelmemet, irgalmamat és hűségemet! Légy bátor, és ne feledd, hogy veled vagyok és előtted vagyok. Öleld át keresztemet, amely a mennyországba vezet téged! Keltsd életre Egyházamat, hadd lelje gyönyörűségét benned Lelkem! Menj békével, és végezd el kisebb kötelességeidet! Hívj meg engem, hogy veled együtt végezzem! Én, Jézus, megáldalak téged. Áldj és dicsérj engem!

Áldott legyen az Úr! Dicsértessék az Úr Jézus!


2 megértettem, hogy a Szentírásban,
3 Jézus úgy érti, hogy mivel megengedi nekik, hogy engem támadjanak, ők jót tesznek velem, mert a menny vissza fogja ezt fizetni nekem és kárpótolni fog engem.
4 kufárok: Ebben a szövegösszefüggésben kanadai vádlóim;
kufárok: Akik a Szentlelket üldözik;
kufárok: Jelképes értelme: „a sakálok”, akik „éjszaka” dolgoznak;
kufárok: Jelentheti a Jelenések könyve 13. fejezetében szereplő második vadállatot, vagyis az egyházi szabadkőművességet;
kufárok: A racionalista lelkek, akik hitehagyottak és szárazak;
kufárok: Bibliai kifejezés, amely arra a személyre vonatkozik, aki a hazugságért eladta az igazságot. Jelenti ezen kívül: a lázadás lelkét, a mai hamis tanítókat és hamis prófétákat, akikről Jézus beszélt, hogy a végső napokban fognak eljönni. Szent Pál mondta: „Erről is beszélünk, nem az emberi bölcsesség tudós szavaival, hanem ahogy a Lélek tanítja, lelki embereknek lelkieket nyújtva.” 1 Kor 2,13,
5 megértettem, hogy összetartoznak.

previous index next