HOME INDEX
MEGTANULJÁTOK, HOGYAN LEHET IGAZ ÉLETET ÉLNI ISTENBEN
KÖZEL VAN AZ ÚR NAPJA


1991. szeptember 19.

Uram, Te vagy az én kelyhem, és Tebenned örvendez lelkem. Gyengédséged segít, hogy melletted, kezedet fogva haladjak keresztül ezen a sivatagon.
"Hiszen miattad viseltem az átkot,
szégyenpír födte arcomat.
Elidegenedtem testvéreimtől,
anyám fiai szemében idegen lettem.
Mert buzgóság emésztett házadért! 1
Vassula, hadd súgjam füledbe Szavaimat, hogy megdicsőíthess engem!
 Bárányom, ne hallgass arra, amit a világ mond, mert semmi jó nem származik a világtól. Rám hallgass, aki Atyád vagyok! Ha gondosan figyelsz, véghez tudod vinni a művet, amelyet rád bíztam. Bennem bízz, gyermekem, és hozzám jöjj tanácsért, hozzám jöjj vigaszért! Hozzám jöjj, amikor e lázas világ felkel ellened, és megéget. Gyorsan jöjj hozzám, a te Abbádhoz és meggyógyítom sebeidet. Én szeretlek téged a leggyengédebben, és mindaddig ápollak, míg meg nem gyógyulsz. Szent Nevemért, és hogy szeretetem tanúságát adjam, enyhületet hozok mindig sebeidre, amelyeket a világ üt rajtad. Ne feledd, odafent az égben ÉN VAGYOK vigyáz rád és figyel gondjaidra. Azt se feledd el, hogy amit teszel, nem a te céljaidért és nem saját dicsőségedért teszed, hanem annak céljaiért és dicsőségére, aki téged küldött! Ragyogjon rád igazságom Lelke, hogy az én Arcmásomat tükrözd, és emlékeztesd a világot igazi Arcomra, amelyről mintha megfeledkezett volna a világ! Rövid időn belül mindannyian megtanuljátok, hogyan lehet
igaz életet élni Istenben,
és hogyan lehettek velem egységben, úgy amint a Szentháromság is Egy és ugyanaz, mert mi hárman egyetértünk . Kis gyermekeim, már nem tart soká, visszajövök hozzátok. Mindezt azért mondom el nektek még mielőtt megtörténne, hogy ha majd megtörtént, higgyétek, hogy tőlem való ez a hang, amelyet éveken át hallottatok. Azért mondom el ezt, hogy örüljetek, mert én is örülök annak a napnak, amikor Édesanyám sarka összetöri a Sátán fejét. Figyeljetek rám! Ki fogom árasztani Lelkemet erre a gonosz nemzedékre, hogy magamhoz édesgessem a szíveket és mindenkit visszavezessek a teljes igazságra, a tökéletes életre bennem, a ti Istenetekben.

Legyetek azonban jók, mert az én napom előtt még tűz lesz! Ne féljetek és ne szomorkodjatok, mert e tűz nélkül nem tud megváltozni a Föld színe… és amikor eljön, megmutatja, hogy milyen tévedésben élt a világ. Megmutatja istentelenségét, racionalizmusát, materializmusát, önzését, gőgjét, kapzsiságát és gonoszságát, mindazt a bűnt, amit a világ imád. Senki sem állíthatja majd, hogy nem figyelmeztettelek titeket még terveim kezdetén. Senki sem mondhatja, hogy elrejtettem előttetek terveimet.
Én vagyok az Igazság.
Az Igazság mindig nyitva tartja Szívét és a valóságnak megfelelően tárja elétek fontos terveit. Az Igazság mindig meg fogja nektek adni a lehetőséget, hogy bizonyságot adjatok Neki. Ha nem szóltam volna hozzátok, ha nem nyitottam volna most meg az eget számotokra, akkor bocsánatot nyernétek, de én éjjel-nappal szólítottalak, folytonosan küldtem hozzátok angyalaimat, hogy szóljanak hozzátok. Nyomorúságos lelkeket keltettem életre a semmiből és buzgó tanítványokká tettem őket, hogy menjenek és zörgessenek ajtótokon és ismételjék el nektek a szavakat, amelyeket én adtam nekik. Nem úgy beszéltek, mintha maguktól beszéltek volna, hanem azt a tudást ismételték, amit én adtam nekik. Saját szegénységükben és mezítláb mentek, hogy elvigyék hozzátok annak hírét, aminek be kell következnie. Nem tesznek hozzá, és nem vesznek el semmit abból, amit én adtam tudtukra. Magától a Bölcsességtől vették mindazt, amit mondanak.
 Bizony mondom nektek, amikor majd eljön a tisztulás napja, sokan halálos szomorúságba esnek, mivel nem engedték, hogy igazságom Szentlelke belépjen házukba 2. Helyette a viperát fogadták be, a vészt hozó undokságot, és együtt ettek ellenségemmel. Azt fogadták be házukba, aki majmolja a Szent Istent. A megtévesztőt imádták, aki arra tanította őket, hogy értsék félre Szentlelkemet, az én Szentlelkemet, az Életadót és lelkük belső erejét, aki tettrekész lelket lehelt beléjük, élő lelket adott nekik. Bizony mondom nektek, tüzem hamarabb fog leszállni erre a világra, mint ahogy várjátok, hogy akik most nem látják be bűneiket, akkor majd hirtelen belássák.
 Hatalmamban áll előbbre hozni ezt a napot, és az is hatalmamban áll, hogy megrövidítsem azt az órát, mert az az óra olyan nagy szorongattatást hoz, hogy sokan elátkozzák majd születésük óráját. Azt kívánják majd, hogy nyíljanak meg a völgyek és nyeljék el őket, hogy essenek rájuk a hegyek és takarják be őket, hogy gyorsan pusztítsák el őket a keselyuk, és darabokra akarják majd tépni magukat. De ettől az órától senki sem fog megmenekülni.
 Akik igazán szeretnek engem, csak amiatt fognak szenvedni, hogy miért nem tettek még többet értem. Ők is meg fognak tisztulni.
 De jaj azoknak, akik elutasítottak és nem akartak elismerni engem. Már elhangzott felettük az ítélet. Az az igazság - amelyet megismertek - lesz azon a napon bírájuk. Sokszor hallottátok szócsöveim által, hogy
"közel van az Úr napja"
és eljövetelem a küszöbön áll. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy Szentlelkem teljes hatalmával és dicsőségével száll le rátok. Ha szerettek engem, továbbra is imádkoztok gyermekeim megtéréséért, akik nem tudnak arról, hogy még mindig a Sátán hatalma alatt állnak.
Aki úgy szeret engem, ahogyan én szeretlek benneteket, hallgat rám és hűséges marad szolgálata végéig. Kis gyermekeim, ha szeretnétek engem, nagyobb dolgokat is tennétek annál, amit én tettem, amíg a Földön voltam. Senki sem tett azonban annál nagyobbat, mert oly kevéssé hisztek bennem, és kevéssé szeretitek egymást. Senki sem szeret engem úgy, ahogyan én szeretlek titeket. A tisztulás napján azonban meg fogjátok érteni, milyen keveset tettetek, mert meg fogom mutatni nektek bensőtökben Szent Arcomat.

Halljátok a lépéseket? Az én lépéseim azok. Halljátok már leheletem hangját? Szentlelkem édes hangja az, amely pusztaságotok és szárazságotok felett hallható. Éreztétek, amint egy lehelet megérintette arcotokat? Ne féljetek! Szentlelkem érintett meg gyengéden mint a galamb szárnya, felettetek lebegve.

Ó jöjjetek! Jöjjetek hozzám! Ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogom én is magamhoz emelni lelketeket, hogy életre keltselek! Ahogy én felmentem a mennybe, úgy veszlek fel titeket is, hogy keblemen dajkáljalak. Ó jöjjetek hozzám! Szomjazzatok újból! Szomjazzatok örökké tartó forrásaimra! Szomjazzatok arra, hogy Istenetekkel, velem legyetek! Nem késlekedem, inni adok nektek, és vizemet forrássá alakítom bennetek, amely az örök életbe torkollik, mert keblemből fakad az élő víz kimeríthetetlen forrása. Ó jöjjetek hozzám! Éhezzetek újból az én Kenyeremre, és nem fogtok meghalni! Ma is elétek állok, mint tegnap, és felétek kiáltom: Aki szomjazik, jöjjön hozzám! Jöjjön hozzám, és igyék, aki hisz bennem 3! Nagy az én türelmem, és bár tudom, hogy bűnösök vagytok, és hogy ártatlan vérrel szennyeztétek be a világot 4 , ha bűnbánattal hozzám jöttök, megbocsátom vétketeket és bűnös cselekedeteiteket. Kegyelmem határtalan. Ne féljetek… ne tőlem féljetek, hanem inkább attól az órától, nehogy készületlenül és alva találjon titeket! Atyátok hangja ez. A magasztos szeretet Forrásának hangja ez. Annak hangja, aki így szólt egykor:
"Legyen világosság!"
és világosság lett. Jöjjetek hozzám, és én fenntartás nélkül adom nektek Lelkemet. Ne legyetek olyanok, mint a katonák, akik keresztem lábánál osztozkodtak egymás között ruháimon és sorsot vetettek rá. János lelkületével jöjjetek, szeretetből jöjjetek hozzám! Azért jöjjetek hozzám, hogy megvigasztaljatok és velem legyetek! Eljön az óra, amikor a világ szorongattatásban és sötétségben lesz, a kínok sötétségében. Semmi mást nem lát majd, csak éjszakát. Rémülten kiáltanak majd hozzám, de nem fogok válaszolni, nem hallgatok kiáltásukra. Zavarodottságukban átkozni fogják kinyilatkoztatásomat, bölcsességemet és az igazságot. Az egész világ nagy szorongattatásban lesz, amint meglátja
a szövetség ládáját, az én törvényemet.
Sokan összeesnek, megtörnek, megindulnak és megrendülnek, amiért nem tartották be a törvényt. Amikor majd megnyílik az ég mint felhasított függöny, be fogja mutatni nekik, hogyan vetették el dicsőségemet egy értéktelen utánzat kedvéért 5. Magukba fognak roskadni, amikor rádöbbennek, milyen esztelenség vezette tévútra őket! Milyen esztelenség volt, hogy fel akartak jutni a csúcsra, hogy velem vetélkedjenek! Amikor eljön az a nap, meg fogom mutatni a világnak, milyen gonosz volt, mennyire pártolta a lázadót, és inkább vele tartott kapcsolatot, mint a Szent Istennel. Eljött az óra, amikor életbevágóan fontossá, SÜRGŐSSÉ vált az állhatatosság és a hit, az imádság és az áldozat!
Kis gyermekeim! Most ugyan szomorúak vagytok, de akkor majd örvendezni fogtok! Jöjj, imádkozzunk!
Irgalmas Atyám
emelj fel kebledre engem!
Hadd igyak az örök élet
áradó folyamaiból!
Hadd döbbenjek rá,
mily kegyes vagy hozzám!
Ó jöjj, és ments meg,
még mielőtt az óra eljön!
Gyógyíts meg,
mert vétkeztem ellened!

Atyám,
ajkadról kegyelem árad,
Szíved a szeretet lángoló kemencéje,
szemedben emésztő tűz lángol.

Ó Atyám,
a Te szépséged tökéletes,
fenséged és ragyogásod
még fényességes angyalaidat is elkápráztatja.
Te, aki gazdag vagy erényben és kegyelemben,
ne rejtsd el előlem Szent Arcodat,
amikor eljön az óra!
Jöjj, és kenj fel engem a szeretet olajával!
Istenem, hallgasd meg imámat,
figyelj könyörgő hangomra!

Örök Atyám,
bár szembeszegül velem az áradat,
be kell töltenem fogadalmaimat,
melyeket Neked ígértem.
Bízom benne,
tudom,
hiszem,
hogy ott lesz karod,
és felemelsz, kiragadsz ebből az áradatból.
Mennyire vágyom arra,
hogy szentélyedet csodálhassam
és láthassam dicsőségedet
a szövetség ládájában!
Ó mennyire vágyódik lelkem arra,
hogy csodáljam az égi lovast,
akinek neve:
Hűséges és Igaz.
Ő fogja megtisztítani a bűntől
a világot,
Ő, az igazságos.
Ó jöjj, és takarj be köpenyeddel,
mert ismerjük szereteted nagylelkűségét.

Ó Atyám! Ne fordulj el tőlem,
bár bűneim miatt megérdemlem,
hanem segíts! Add meg nekem
mindennapi kenyeremet,
őrizz meg biztonságban
a vipera fogaitól!
Tégy házad örökösévé,
tégy világosságod gyermekévé,
tégy engem a nagy vértanúk képmásává,
hogy örökkön örökké
dicsőíthesselek Téged!
Amen.
Tiéd a mennyország, gyermekem 6 Értem élj, értem lélegezz, én legyek számodra az első! Szeress engem gyermekem, és mindenem a tiéd. Szereteted és hűséged jutalmaként az én házam a te házad is lesz.
Hagyatkozz rám, a te Abbádra! Jöjj közel hozzám, és foglald el helyedet Szentséges Szívemben!


1 Zsolt 69, 8-10.
2 a lelkükbe
3 vö. Jn 7, 37
4 Jézus az abortuszok súlyosságára gondolt, ezt idézte fel bennem
5 vö. Dán 8, 11-12.; vagyis elvetették a szentáldozást
6 miután elolvastam a Hozzá szóló imát, amelyet Isten nekem diktált, Isten igen meghatódott, és megindult hangon mondta a következőket.

previous index next