HOME INDEX
MEGMAGYARÁZOM, MIKÉPPEN KELL ÉRTENI, AMIT MONDOK


1998. november 5.

(Érkezésem előtt sok vita tört ki velem kapcsolatban az Egyesült Államokban. Beigazolódott, amit az Úr egyszer már mondott nekem: a Szentlélek közeledtére minden gonosz lélek megvadul és összeszedi erejét, hogy zavart keltsen. Az ördög jellegzetes módszere ez, amivel Megváltónk megmentő üzenete ellen harcol! És mily sok esetben alkalmazta ezt a harcmodort megérkezésem előtt azok ellen, akik Isten hűséges gyermekei! Bárcsak bocsánatot nyernének és megmenekülnének minden ártalomtól azok a lelkek, akik megengedik, hogy a Sátán a fülükbe susogjon, és meg is hallgatják. ... Bár sok lárma hallatszott a pokol mélyéről, Isten hatalmas keze elhallgattatta, és végül a mi Urunk győzött. Ezrek jöttek el, hogy összegyűlve meghallgassák Urunk üzenetét, és tehetetlenné váltak mindazok, akik a Sátán áldozataiként eretnekséggel vádolva engem, hamis nyilatkozatokat adtak, hogy megakadályozzák jelenlétemet...)

Áldott, akinek gondja van az igazságosságra és becsületesen él...

Gyermekem, tudd, hogy az ítéletkor elnyerik büntetésüket azok a nyelvek, amelyek vádat emeltek ellened, ha meg nem bánják bűneiket. Imádságot és engesztelő tömjénfüstöt kívánok tőletek. Szentlelkem hangja gyötrelmet jelent a gonosz lelkeknek, akik ezért minden erejüket összeszedve irgalmatlan haraggal és hamissággal a végsőkig támadják szócsöveimet. Ezeknek az uraságoknak, fejedelemségeknek és hatalmasságoknak ugyanis nagy hatalmuk van a Föld felett, de ne félj, mert én rendelkezem felettük. Meghátrálnak előlem és remegnek keresztem előtt.

Én kentelek fel olajjal, örvendező küldöttem, hogy légy a szeretet, az egység és a kiengesztelődés követe. Újból és újból elmondom, hogy tanúvá tettelek népem számára. Látod? Összegyűlnek mindnyájan és jönnek, hogy meghallgassák szeretet-himnuszomat, és amikor hallják, ragyogni kezdenek, mert én, mint Nap rájuk vetem fényemet és dicsőségemet. Mondom neked: Megváltód közelebb fogja hozni győzelmét.
Nem késlekedik eljövetelem.

Szabadulást hozok azoknak, akik szeretnek engem. Kezdettől fogva megjövendöltem a jövőt, és előre megmondtam a bekövetkező eseményeket, mégis sokan vannak, akiknek haja már őszbe vegyült, és még mindig nem értik és nem is fogják megérteni, amit mondok.

Ezért most megmagyarázom, miképpen kell érteni. Egyszer már figyelmeztettelek (1988. július 3-án), nemzedék, hogy e nagy hitehagyás miatt a lázadók 1, akik végzettségük miatt tudósoknak nevezik magukat, titkos bejáratot készítettek szentélyembe, hogy akadálytalanul kifosszák és feldúlják azzal a szándékkal, hogy miként az utca sarát, istenségemet és Örök Áldozatomat lábbal tapossák, becstelen törvények képviselőit állítva oda.

Mondottam, hogy kezemet még mindig felemelve tartom, hogy lesújtsak vele, és mondottam, hogy utol fog érni benneteket igazságosságom, számtalan sebet ejtve rajtatok. Ki fogja tikkasztani nemzedéketeket és mindent, ami él. Sokan szeretnének akkor majd levegőhöz jutni, de csak a tikkasztó szelet lélegezhetik be, ami belülről fogja égetni őket, mintha élő fáklyák lennének.

Nem tudod, elfajzott nemzedék, hogy a sötétség e napjaiban, amelyben élsz, tikkasztó hitehagyás lélegzel be? Olyant, ami kívül-belül éget, és számtalan sebet ejt lényed bensejében?
Egyesek azt kérdezik: "miért teszi ezt velünk az Isten?" Nem olvastátok-e: "Megnyilvánul az égből Isten haragja az emberek minden istentelenségével és gonoszságával szemben, akik Isten igazságát rosszindulatból elfojţják." 2 Egyetlen egy ember sem értette meg azonban azt, amit mondtam...

Nagy és őszinte engesztelést kértem, hogy ne kelljen szenvednetek e hitehagyás következményei miatt, de igen kevés engesztelést kaptam, mert irántam való bizalom hiányában megcenzúrázták azt, amit mondtam. Nem bíztak bennem és nem hittek annyira hatalmamban, hogy terjesszék üzeneteimet és figyelmeztessék e nemzedéket.

Saját viselkedésed és cselekedeteid hozták rád e hitehagyást, nemzedék, ami keresztülszúrja szívedet, de amikor ezeket mondom neked, szemem véres könnyekkel telik meg, és Szívem továbbra is úgy sír miattatok, mint a fuvola...

Mert így kiáltasz hozzám, nemzedék: "Istenem, aggódom családomért és magamért! Fájdalom gyötör ez égető szél miatt!" De figyelmeztetéseimre mind a mai napig sem ügyelsz, és nem veszed komolyan. Friss levegő után kapkodsz, míg bensődben égsz, de amikor a kegyelem Szentlelke hatalommal száll le rád, hogy megszabadítson, és dicsőségben jön hozzád, hogy befogadd az élet lélegzetét, a Szentlelket, a te lázadó és féktelen szíved továbbra is visszautasít engem.

Közel van eljövetelem, de te még mindig nem fogtad fel teljesen jelentését.
Így van ez, Vassulám, irántatok való szeretetem sürget, hogy közelebb hozzam eljövetelemet. A mindenható hatalom, bölcsesség és jóság fog nemsokára győzedelmeskedni. Új életre kel az Ecclesia Háromságos dicsőségében.

Áldott az, aki megengedi, hogy a lelkében lakozzam! Áldott az, aki keblemre hajol és megengedi, hogy átöleljem. Lelkét fel fogják ismerni 3 udvaromban a rajta lévő balzsamom illatáról. Áldott, aki meghallja Szavamat és be is fogadja, szentnek fogják tartani.

Mondd meg e nemzedéknek, és különösen azoknak, akik nem ismernek engem, hogy isteni szeretetemben én, aki misztikus kegyelmeket adtam neked, hogy keltsd életre, tedd széppé az Egyházat és adj neki élő vizű forrásokat, magam vagyok e kinyilatkoztatás Szerzője, és visszatartom hatalmam még nagyobb kegyelmeit, mert azokat később és alkalmas időben fogom megadni neked.


Ingyen adtál nekem javaidból,
Uram, az élet Szerelmese,
irgalmas adományod
megmentett engem és sokakat.

Dicsőség Istennek, dicsértessék az Ő Szent Neve!

Pihenj meg most, kedvesem, a te pihenőhelyeden! {Az Ő Szentséges Szívében.} A dallamos szívdobbanások, amelyeket hallasz, az én szeretetem sóhajai mindannyiatokért. Jöjj! Mi ketten?


1 a lázadók a "Sátán füstjét" jelentik VI. Pál pápa szavai szerint
2 {Róm 1,18.}
3 el fogják fogadni

previous index next