HOME INDEX
ISTEN RAJTAD KERESZTÜL SOK MILLIÓ LELKET MEGVIGASZTAL


1998. április 9.

A Szűzanya szól:

Vassulám, az én jelenlétem béke és öröm, igen, mert én vagyok földi édesanyátok előtt a ti Édesanyátok. Részt veszek örömeitekben, szenvedéseitekben és mindabban, ami veletek történik, ahogy az édesanya részt vesz gyermekei életében. Nagy örömet jelent számomra ha látom, hogy gyermekeim az igazságban élnek, ahogy kezdettől fogva megparancsolta az Örök Atya.
  Vassulám, ma sok a csaló, de hallottátok, hogy miként a múltban is voltak csalók, a ti időtökben is lesznek. 1
  Először megpróbálnak maguknak megvásárolni benneteket 2, majd igen hamar ellenetek fordulnak, ha rájönnek, hogy a Lélek felfedte előttetek az igazság fényében alattomosságukat.
  Ó, gyermekem, Szeplőtelen Szívembe rejtettelek, ily módon védem meg gyermekeimet. Irántatok érzett hűséges szeretetemben mint Édesanya mindig jóságos oltalmazótok és védelmezőtök leszek. Nem hallottátok, hogy olyan leszek, mint a gyermekeit védelmező oroszlánanya, ha mocskos kezek nyúlnak felétek? Senki sem lesz képes elszakítani tőlem benneteket.
  Vassulám, te felajánlottad magadat nekem, és ezt meg is jelölted a saját véreddel 3. Isten ezáltal megerősített és megsegített téged, hogy kegyelme és hatalma mindörökké veled maradjon. Fiam, Jézus Krisztus, mindig közel van hozzád és fogja a kezedet, hogy soha ne hagyd el Őt.
  Szeretett Fiamat mélyen meghatja, ha te és mások, akik örömmel ismertétek fel nemes üzenetében rejlő irgalmas fel szólítását, feláldoztok mindent, amitek van a lelkek megmentéséért.
  És Isten, az Atya, aki a legjobb az apák között, aki ezrek közül választott ki téged, megadta ezt a felbecsülhetetlen adományt és bölcsességgel tanított, megtöltötte a te lelkedet és másokét mindennel, ami igaz, ami nemes, jó és tiszta. Teremtményei iránt érzett ellenállhatatlan szeretetében a Teremtő háromszorosan megáldott trónjáról. Királyi udvarában a szájából való nektárral nevelt téged. 4
  Isten feléd nyújtotta kezét fenséges trónjáról, hogy megvigasztaljon téged és rajtad keresztül sok millió lelket, akik nagyon rá vannak szorulva a vigasztalásra.
  Ó, mit meg nem tett volna értetek isteni jóságában!
  Olyasmi ez, amit a ti időtök filozófusai nem értenek meg, mert nem illik bele gondolkodásmódjukba.
  Végtelenül örülj, leányom, mert több kegyelmet kaptál, mint amennyit valaha kiérdemelhetnél. Dicsérd Isten Szentlelkét is, aki csendesen és szelíden leszállt rád a magasságokból, hogy barátságot kössön veled, felkenjen és megmutassa neked az Utat. Dicsőítsd ezért az Előfutárt, aki elárasztott szeretetével és megéreztette veled bensőséges édességét, a szárnyaira emelt, hogy együtt repülj Vele a felhők magasán.
  Ne félj hát! ...
  Amíg Szeplőtelen Szívembe vagy oltva, ne félj! ...
  Imádkozz, Vassulám, azokért, akik félremagyarázzák isteni üzeneteinket! Légy irgalmas hozzájuk, mert nem tudják, mit tesznek. ... Légy könyörületes hozzájuk elhagyatottságukban, és ne engedd, hogy nyelved elítélje őket!


Megpróbálom, megpróbálok gondolni rá.

Próbáld meg! ... Légy mindig jó, Vassulám, és légy türelmes! Ne engedd, hogy ilyen kisértések megtámadjanak és elcsúfítsák lelkedet! Ítélje meg őket az az Egy, aki a te legnagyobb gyönyörűséged. Inkább engesztelj értük! Valahányszor megteszed, jóságos Urunk felken téged isteni szeretete kenetével, rád ragyog Arca, és kiárasztja áldását az emberiségre. Tégy úgy, ahogy Isten akarja!
  Szabadíts meg fájdalmamtól, ami nap mint nap gyötri Szívemet azok miatt, akik tagadják Fiam valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben!
  Jézus szeretettel meghív, hogy részesülj Testéből. Tudd, hogy teljes Szívével vágyódik utánad! Nagylelkű tetteid Szívéből az irgalom és a jóság folyóit fakasztják, melyek kiáradnak sok megkeményedett szívre ...


(A Lélekkel eltelve így kiáltottam:)

Ó királyi Szűz,
aki elválaszthatatlanul egyesültél Jézus Szívével!
Felajánlom neked a világ bűnös embereit,
akik megsértik Fiadat
az Oltáriszentségben.
A te édes Szíved által,
mely Isten szent tabernákuluma lett,
a te ártatlanságod és áldottságod által
bocsásson meg Isten azoknak,
akik megbántják őt!
Amen.

Amen. Bízz Istenben,Vassulám, mert hatalma és bölcsessége van ahhoz, hogy lehajoljon a bűnösökhöz és kiegyenesítse útjukat ... Állj az Úr rendelkezésére, hogy dicsérd és dicsőítsd őt! Fel fogja fedni előtted szándékait. 5
  Maradj Isten békéjében! Megáldalak.1 A Szűzanya a hamis prófétákra gondol.
2 a személyesen hozzátok intézett, hízelgő üzenetek áradatával
3 megszúrtam ujjamat és saját véremmel írtam alá felajánlásomat, hogy áldott Édesanyánk rabszolgája legyek
4 Míg e szavakat hallottam, egyszerre megértettem régi látomásomat, amikor lélekben az Atya házába vittek, ahol sok szoba volt és terített asztal várt minket. Bevezettek az egyik szobába, mely előtt verandát láttam. Az volt a csodálatos, hogy nagy békesség volt mindenütt. Amikor onnan kijöttem, egy gyermek gőgicsélését hallottam a szomszéd szobából, amelynek kissé nyitva maradt az ajtaja. Be sem kellett oda mennem, mert látomásomban lelkem szemével láttam, ki van a szomszéd szobában. Fapadon ülő asszonyt láttam, amint a lába előtt, a földön ülő, gőgicsélő gyermeket nézi. Akkor még nem tudtam kik voltak ők, mert Isten nem fedte fel előttem. De most áldott Édesanyánk szavai feltárták a misztériumot. Áldott Édesanyánk volt az asszony, én pedig a gyermek. Magamat láttam. Atyám udvarában voltam, aki valóban nektárral nevelt engem, és Édesanyám őrködött felettem, mialatt abban a félelmetes csendben csupán a gyermek gügyögését lehetett hallani. (Lásd Dániel őrangyalom könyvében az l986. november 22-i látomást.)
5 A tanítások anyagát, amit elő kellett készítenem az "Igaz élet Istenben" üzenetek nemzetközi találkozójára.

previous index next